New Page 3

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. Uradni list RS št. 32/06-UPB1, 123/06-ZFO-1 in 57/2008-ZFO-1A), 8. Člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 3. in 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10), je Občinski svet Občine Prevalje na svoji 19. seji, dne 16.5.2013 sprejel

ODLOK

O PLAKATIRANJU V OBČINI PREVALJE

 

I.  Splošne določbe

1. člen

(1) Odlok o plakatiranju v Občini Prevalje ureja :

·     plakatna mesta, s čimer se določa postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje,

·     plakatiranje, ki obsega lepljenje, nameščanje ter odstranjevanje plakatov, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju : plakati),

·      plačilo takse za plakatiranje,

·      oglaševanje v času volilne oziroma referendumske  kampanje ter

·      nadzor nad plakatiranjem in kazenske določbe.

(2) Določila tega odloka veljajo za javne površine na celotnem območju občine Prevalje.

2. člen

(1) Izvajalec plakatiranja je lahko občinska uprava ali drugi izvajalci oziroma organizatorji prireditev, vendar le z dovoljenjem občinske uprave.

(2) Za postavitev in vzdrževanje plakatnih mest in upravljanje z njimi je odgovorna občinska uprava.

II.  Plakatna mesta

3. člen

(1) Plakatna mesta so namenjena za nameščanje plakatov in morajo biti postavljena tako, da ne ovirajo prometa, ne vplivajo na namembnost prostora in ne kvarijo videza okolja.

(2) Plakatna mesta so lahko stalna ali premična.

(3) Stalna plakatna mesta so oglasne deske, oglasni stebri, samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table ter plakatna mesta na avtobusnih postajališčih.

(4) Premična plakatna mesta so panoji manjšega formata in druga plakatna mesta, ki jih določi občinska uprava.

(5) S plakatnimi mesti gospodari lastnik oziroma pooblaščen izvajalec, ki je dolžan le-te redno vzdrževati in obnavljati.

III.  Plakatiranje ter plačilo takse

4. člen

(1) Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.

(2) Plakatov in transparentov, ki bi bili s svojo vsebino ali sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru ter javne morale, ni dovoljeno lepiti na plakatna mesta.

(3) Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času pred volitvami in referendumi.

(4) Metanje letakov brez posebnega dovoljenja občinske uprave je prepovedano.

(5) Z novim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.

(6) Nameščanje in odstranjevanje plakatov izvaja izvajalec plakatiranja.

(7) V kolikor nameščanje plakatov ali drugih oglasov izvaja občinska uprava, oz. za to pooblaščeni izvajalec, se stranki pred plakatiranjem zaračunajo tudi materialni stroški za nameščanje in odstranjevanje plakatov, ki se obračunajo ob plačilu takse.

(8) Izvajalec plakatiranja mora v roku 5 dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate ter plakate katerih rok za plakatiranje je potekel.

5. člen

(1) Plakate je potrebno pred nameščanjem na plakatna mesta dostaviti v potrditev v tajništvo občinske uprave občine Prevalje, v času uradnih ur. Plakat se opremi s posebno štampiljko »ODOBRENO OBČINA PREVALJE« ter navedbo datuma odobritve.

(2) Za določitev plačila, višine ter oprostitev plačila takse se uporabljajo določila predpisa, ki ureja občinske takse v Občini Prevalje.

IV.  Volilna in referendumska kampanja

6. člen

(1) Za potrebe volilne in referendumske kampanje lahko vse politične stranke, nestrankarske liste in neodvisni kandidati postavijo začasne plakatne objekte. Lokacije postavitev, oblika in velikost plakatnega mesta mora biti v skladu z Zakonom o volilni kampanji.

7. člen

(1) Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate z vseh plakatnih mest.

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena občinski inšpektor odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje in izreče globo.

V.  Nadzor in kazenske določbe

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski inšpektor.

9. člen

Plakati, ki so nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške organizatorja prireditve, oziroma pravne ali fizične osebe, v korist katere je izvršeno plakatiranje.

10. člen

(1) Z globo 40,00 eur se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila prvega odstavka 3. člena, 4. člena, prvega odstavka 5. člena ter določila 6. in 7. člena tega odloka.

(2) Z globo 200,00 eur se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, za dejanja iz prvega odstavka tega člena.

VI.  Prehodne in končne odločbe

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o plakatiranju v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS št. 73/1995).

12. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 007-0004/2013-16

Datum : 16.5.2013

 

Občina Prevalje

dr. Matija Tasič, župan