New Page 1

 

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 60/07), 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05, ter Odločba US RS, št. U-I-250/98) in Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Vodice (Uradni list RS, št. 21/00) je Občinski svet Občine Vodice na 27. redni seji dne 12. 5. 2010 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobrega na parc. št. 541/7, k. o. Šinkov Turn

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 541/7, vpisano kot javno dobro k. o. Šinkov Turn, ZKV 328.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 541/7, k. o. Šinkov Turn, se po ukinitvi javnega dobrega vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

III.

 

 

Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

 

 

Številka: 011-02/2010-010

 

 

Datum: 17. 5. 2010

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.