New Page 2

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 8. člena statutarnega sklepa Občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 5/95)

RAZPISUJEM

prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Nazarje

1. Prve volitve predsednika in članov sveta krajevnih skupnosti bodo v vseh krajevnih skupnostih na območju občine Nazarje v nedeljo dne 10. 11. 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 11. 9. 1996.

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.

 

Št. 008-2/96-01

Župan Občine Nazarje

Nazarje, dne 6. septembra 1996.

Ivan Purnat l. r.