New Page 2

Na podlagi 74.člena Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) (Uradni list RS št. 22.843/06, 70-3006/06 – odločba US z dne 6. julija 2006) Občinska volilna komisija občine Trnovska vas objavlja naslednji

R A Z G L A S

Kandidatov za volitve v občinski svet občine Trnovska vas,

ki bodo v nedeljo 22. oktobra 2006

 1. PIHLER JOŽE, roj. 17.03.1957, Trnovska vas 15, samostojni podjetnik

     Predlagatelj : SLS – Slovenska ljudska stranka

 2. PUKŠIČ SREČKO, roj. 08.12.1943, Biš 12, šofer, upokojenec

     Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

 3. TAŠNER FRANC, roj. 17.06.1957, Ločič 14, šofer, kmetovalec

     Predlagatelj : SLS – Slovenska ljudska stranka

 4. JAKOP MANFRED, roj. 20.01.1970, Biš 68, dipl.inž. agronomije, asistent za področje

       poljedelstva in vrtnarstva

      Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

 5. VRŠIČ KRISTINA, roj. 17.06.1953, Ločič 6c, brez poklica, gospodinja

      Predlagatelj : SLS – Slovenska ljudska stranka

 6. LOVRENČIČ IVAN, roj. 03.04.1954, Biš 62a, univ. dipl. zgodovinar, arhivist

     Predlagatelj : LDS – Liberalna demokracija Slovenije

 7. PUKŠIČ MILAN, roj. 05.09.1959, Trnovska vas 59, mesar, priprava mesa za prodajo

     Predlagatelj : LDS –  Liberalna demokracija Slovenije

 8. MESAREC MAJDA, roj. 18.10.1983, Črmlja 16, absolvent visoke naravoslovne

     Fakultete, študentka

     Predlagatelj : SLS – Slovenska ljudska stranka

 9. PUKŠIČ FRANC, roj. 07.04. 1962, Ločič 2a, dipl. inž. Strojništva, vodja projektov

     Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

10. ŠKETA JOŽICA, roj. 21.07.1977, Biš 45, univ.dipl.ekonomist, iskalka zaposlitve

      Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

11. POTRČ MARJAN, roj. 17.11.1963, Sovjak 7a, ključavničar, ključavničar

      Predlagatelj : SLS – Slovenska ljudska stranka

12. ŠTUMBERGER MITJA, roj. 29.08.1981, Bišečki vrh 1, strojni tehnik, operater na dnc

      Predlagatelj : LDS – Liberalna demokracija Slovenije

13. SLATIČ KLAVDIJA, roj. 03.02.1976, Trnovski vrh 14, šivilja, šivilja

      Predlagatelj : LDS –Liberalna demokracija Slovenije

14. POLANEC BRIGITA, roj. 04.07.1975, Trnovska vas 51, gostinec-trgovec, trgovka

      Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

15. KASALOVIČ MASTINŠEK OLIVERA, roj. 16.05.1955, Bišečki vrh 39, ek. Tehnik,

      Bančna uslužbenka

      Predlagatelj : LDS –  Liberalna demokracije Slovenije

16. PUKŠIČ DRAGO, roj. 07.07.1955, Biš 19, ekon.-komer.tehnik, trgovski potnik

      Predlagatelj : SLS – Slovenska ljudska stranka

17. MURKO MIRAN, roj. 21.09.1964, Bišečki vrh 47, kemijski tehnik, vulkanizer

      Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

18. MAGUŠA DANIJEL, roj. 21.04.1988, Sovjak 1/a, dijak srednje šole

      Predlagatelj ; LDS - Liberalna demokracija Slovenije

19. PRIGL VINKO, roj. 21.12.1965, Trnovski vrh 7, vodovodni instalater

      Predlagatelj ; SLS – Slovenska ljudska stranka

20. KRAMBERGER MATJAŽ, ROJ. 27.04.1980, študent-absolvent

      Predlagatelj : SDS – Slovenska demokratska stranka

21. MURKO ANDREJ, roj. 13.04.1967, Trnovski vrh 26a, slikopleskar, sam. podjetnik

      Predlagatelj : LDS – Liberalna demokracija Slovenije

22. SUŠNIK MITJA, roj. 04.07.1982, Biš 39a, študent

      Predlagatelj : SD – Socialni demokrati

Ta razglas se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

Datum: 04.10.2006

Šifra zadeve: 040/2006-4/02

Predsednik občinske volilne komisije

Občine Trnovska vas

JOŽE VIDIC, univ.dipl.iur.l.r.