New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Šalovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Šalovci

Predlagatelj:

Župan Občine Šalovci

Zakonska podlaga:

21., 29., 61. in 62. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS - 1 in 30/18), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP in 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1 / (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZP Načrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZP Načrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 GZ, 21/18 - ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 3. člen Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US in 73/19 - odl. US), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 18. ter 90. člen Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) in 5. člen Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/2007)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Šalovci

Datum:

9.12.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

15. redna seja občinskega sveta občine Šalovci

Besedilo:

gradivo