New Page 2

 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna.

 

 

2. člen

 

 

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje. Javna razgrnitev bo trajala od 10. 8. 2007 do vključno 10. 9. 2007. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v Domu Partizan Mirna dne 4. 9. 2007 ob 19. uri.

 

 

4. člen

 

 

Pripombe, mnenja in predloge na dopolnjen osnutek bodo zainteresirani lahko podali v času javne razgrnitve ali na javni obravnavi. Pripombe bo možno pisno posredovati na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 35003-00001/2005

 

 

Trebnje, dne 17. julija 2007

 

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.