Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram (MUV, št. 14/96) je Občinski svet občine Rače-Fram na 4. redni seji, dne 26. marca 1999, sprejel
 
 
S K L E P
 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
 
 
1. člen
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram se za leto 1999 določi v višini 0,04 SIT.
 
 
2. člen
 
Vrednost točke velja od 1. aprila 1999 dalje.
 
 
3. člen
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, ing. agr., s.r.
 
 
Številka: 062-02-4/99
 
 
Datum: 26. marca 1999