New Page 2

Na podlagi 24. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 1. izredni seji, dne  3. 11. 2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

1. člen

Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Hajdina v naslednji sestavi:

 

1.

Franc Krajnc,

Sp. Hajdina 16/a

2.

Viktor Markovič,

Zg. Hajdina 180

3.

Karl Svenšek,

Gerečja vas 4

 

2. člen

Mandatna doba imenovanih članov traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine Hajdina.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-1/2014

Hajdina, dne 3. 11. 2014

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan