New Page 2

Številka: 900-6/2018

Datum: 8. 3. 2018

 

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) ter 21. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17)

 

S K L I C U J E M

 

38. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki bo v

 

ponedeljek, dne 19. marca 2018, ob 15. uri

v sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1/I, soba 8.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Predlog zapisnika 37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (zapisnik)

2. Pobude in vprašanja (gradivo)

3. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

6. Predlog Sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

7. Predlog Sklepa o potrditvi:

a) Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza« (gradivo)

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza« (gradivo)

8. Predlog Sklepa o potrditvi Finančnega načrta za leto 2018 in Načrta obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča CERO Gajke

9. Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2017 (gradivo 1, 2)

10. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj v letu 2017 (gradivo)

11. Predlog Sklepa o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 402 Spuhlja parcele 5/2, 5/3, 5/11 in druge ter katastrska občina 388 Rogoznica parcele 650/1, 650/3, 650/4 in 651/2 (gradivo); sprejeti sklep (gradivo)

12. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju stavba 609 del stavbe 324 (gradivo)

13. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 2780/2 in 2785/21 (gradivo)

14. Volitve in imenovanja:

- Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj; sprejeti sklep (gradivo)

15. Informacije

 

Pričakujem vašo udeležbo na seji.

 

 

Mestna občina Ptuj

 

Miran Senčar, župan