New Page 1

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bled, na 20. redni seji dne 1. 6. 2005 sprejel

ODLOK

o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2004

1. člen

S tem odlokom se potrdi Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2004.

2. člen

Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 2004 so:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

Rebalans III

Veljavni

Realizacija

 

2004

plan 2004

2004

PRIHODKI:  Davčni prihodki

1.331.636.000

1.338.756.000

1.331.297.085

           Nedavčni prihodki

197.192.000

219.001.000

206.104.673

           Kapitalski prihodki

131.833.000

131.833.000

109.848.323

           Prejete donacije

2.570.000

2.570.000

2.370.000

           Transferni prihodki

13.234.000

13.234.000

13.591.871

 

 

 

 

SKUPAJ PRIHODKI

1.676.465.000

1.705.394.000

1.663.211.952

ODHODKI: Tekoči odhodki

542.099.000

559.822.000

548.138.405

         Tekoči transferi

584.551.000

593.340.000

573.876.342

         Investicijski odhodki

735.106.000

737.208.000

596.133.727

         Investicijski transferi

131.628.000

131.943.000

131.089.802

SKUPAJ ODHODKI

1.993.384.000

2.022.313.000

1.849.238.276

 

 

 

 

A) PRIHODKI minus ODHODKI

–316.919.000

– 316.919.000

–186.026.324

 

 

 

 

B) RAČUN FIN. TERJ. IN NALOŽB

+11.500.000

+11.500.000

+9.986.113

 

 

 

 

C) RAČUN FINANCIRANJA

+266.700.000

+266.700.000

+266.700.000

 

 

 

 

D) POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SR.

 

 

 

NA RAČUNIH

 

 

 

 

–38.719.000

–38.719.000

+90.659.789

USKLADITEV PRORAČUNA

(A+B+C-D)

 

 

 

3. člen

Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto 2004 v znesku 133.168.315,96 SIT, se prenesejo v leto 2005, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta občine Bled.

Stanje na podračunu UJP na dan 1. 1. 2004

+52.294.761,42 SIT

Neporabljena sredstva po Zaključnem računu 2004

+90.659.789,04 SIT

Sredstva obvezne proračunske rezerve

–9.506.501,20 SIT

Razlika med vstopnim in izstopnim DDV v 2003

–279.733,30 SIT

Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2004

+133.168.315,96 SIT

4. člen

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.

5. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve:

Stanje 1. 1. 2004

13.575.333,96 SIT

Prihodki

– SIT

Odhodki

4.068.832,76 SIT

Sredstva za prenos v leto 2005

9.506.501,20 SIT

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 40303-1/2005

Bled, dne 1. junija 2005.

Župan Občine Bled

Jože Antonič l. r.