New Page 2

 

Na podlagi 7., 12., in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje

 

 

I

 

 

Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v letu 2001.

 

 

II

 

 

Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2000 128.000 SIT.

 

 

III

 

 

Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:

 

 

– za individualno komunalno rabo (IKR) 5.400 SIT/m2

 

 

– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 8.200 SIT/m2.

 

 

IV

 

 

Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega sklepa:

 

 

I. A) območje        Centralni del naselja Prevalje, ožji del

 

 

                     mejnega prehoda Holmec                  2,5%–4,0%

 

 

I. območje           Ožje območje naselij Prevalje in

 

 

                     Dolga Brda,                             2,0%–3,5%

 

 

II. območje          Območje naselij: Prevalje, Poljana,

 

 

                     Dolga Brda, Šentanel, Leše              1,5%–3,0%,

 

 

III. območje         Širše območje naselij: Prevalje, Poljana,

 

 

                     Dolga Brda, Šentanel, Leše              1,0%–2,5%

 

 

IV. območje          V ostalem območju občine opredeljena

 

 

                     stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo

 

 

                     z urbanističnimi akti določena kot stavbna

 

 

                     zemljišča                               0,5%–1,5%

 

 

V. območje           Industrijske in obrtne cone             1,5%–3,5%

 

 

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

 

 

V

 

 

Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:

 

 

– 60% osnovna vrednost zemljišča,

 

 

– 40% uporabna vrednost zemljišča.

 

 

VI

 

 

Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.

 

 

VII

 

 

Podana cena za m2 stanovanjske površine in stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč iz II. in III. točke tega sklepa se mesečno valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

 

 

VIII

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 17/00).

 

 

 

 

 

Št. 465-01-4/99-6

 

 

Prevalje, dne 21. decembra 2000.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.