Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 12. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
 
D O P O L N I T E V   O D L O K A
 
 
o predkupni pravici Občine Hajdina
 
 
1. člen
 
Odlok o predkupni pravici Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 92/03) se v 2. členu dopolni z naslednjimi alineami:
 
 
Občina Hajdina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah, na katerih se v celoti predvideva gradnja:
 
 
– objektov za potrebe širitve obrtno-poslovnih con in zajema parcele,
 
 
– v k.o. Draženci s parcelno št. 373/64, 373/52, 373/108, 373/99, 373/34, 373/51, 373/94, 373/109,
 
 
– v k.o. Hajdina s parcelno št. 349/2, 349/1,348/2, 347, 344/1, 344/2, 343, 342, 338, 339/1, 339/2, 345, 346, 309/28, 309/14, 309/57, 309/15, 309/16, 337, 309/42, 309/41, 309/1, 309/33, 309/44, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354/1, 354/2,
 
 
– v k.o. Slovenja vas s parcelno št. 293/15, 293/28, 293/29, 293/30, 280, 293/32, 293/3, 858, 756, 757, 758, 762/2764/1, 759/2, 754/2, 751/2, 750,/1, 745/2, 764/1, 759/2, 754/2, 751/2, 750/1, 745/2, 742/2, 305/1, 305/2, 293/2, 293/12, 305/4, 857, 293/5, 293/4, 293/11, 293/2, 293/25,
 
 
– objektov pokopališča Hajdina in spremljajoče infrastrukture in zajema parcele,
 
 
– v k.o. Hajdina s parcelno št. 603/1, 606/7, 606/8, 621/1, 621/87, 621/42.
 
2. člen
 
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 464-01/03-2
Hajdina, dne 8. aprila 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.