New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/2002) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik, na 7. redni seji 26. 09. 2003 sprejel naslednji

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega

dobra

1.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na parc.št. 504/3 – pot, v izmeri 196 m2 ter na parceli št. 499/2 – pot, v izmeri 19 m2, obe k.o. Destrnik, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku Seznam III – javno dobro.

2.

Parceli, navedeni v 1. točki tega sklepa, nimata več funkcije javnega dobra in se jima ukine status javnega dobra.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 032-01-3/2003-7R-8/10

Destrnik, 26. 09. 2003

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, l. r.