New Page 2

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/2007 – UPB2, 23/2007-popr., 41/2007-popr., 57/2012, 39/2016, 29/2017, 54/2017 in 28/2019), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/2012) ter 18. člena Statuta Občine Šalovci (Uradne objave slovenskih občin, št. 34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 5. dopisni seji, dne 28. aprila 2020 sprejel

 

SOGLASJE

K DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU IN DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

 

1. člen

Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od ponedeljka do sobote znaša 19,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,62 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja in koordiniranja v višini 4,07 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 11,69 EUR, znaša za uporabnika 7,61 EUR na efektivno uro.

 

2. člen

Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska cena storitve pomoči družini na domu za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan znaša 20,01 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,97 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja in koordiniranja v višini 4,07 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 12,04 EUR, znaša za uporabnika 7,97 EUR na efektivno uro.

 

3. člen

Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

 

4. člen

To soglasje  začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.04.2020 dalje.

 

Številka: 122-8/2020-3

Datum:  28. 4. 2020

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan