New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 30. 1. 2001 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o oddaji javnih naročil male vrednosti

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik ureja postopek oddaje javnih naročil male vrednosti, in sicer kadar gre za nabavo blaga, naročanje storitev ali oddajo gradbenih del. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

 

 

2. člen

 

 

Naročniki, ki so dolžni oddajati javna naročila malih vrednosti po tem pravilniku, so:

 

 

1. občina

 

 

2. javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina,

 

 

3. javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina,

 

 

4. drugi posredni uporabniki proračunskih sredstev.

 

 

Naročniki pod točkami 2 do 4 uporabljajo ta pravilnik v skladu s svojo notranjo organizacijo.

 

 

Vsak izmed naročnikov iz prvega odstavka tega člena lahko na podlagi določil zakona o javnih naročilih sprejme svoj notranji predpis o oddaji javnih naročil malih vrednosti. Če sprejme tak notranji predpis, naročnik za oddajo javnih naročil male vrednosti ne uporablja določil tega pravilnika, ampak uporablja svoj notranji predpis, če je v skladu z zakonom o javnih naročilih.

 

 

3. člen

 

 

Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik ravnati v skladu z zakonom in tem pravilnikom, tako da pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo ceno.

 

 

Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika, pri čemer je potrebno ravnati kot dober gospodar v skladu z načelom gospodarnosti ali učinkovitosti porabe javnih sredstev.

 

 

4. člen

 

 

Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih načelih:

 

 

– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na merila, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,

 

 

– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar, kar se ne sporoči tudi drugim,

 

 

– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran vsak trenutek možnost preveriti fazo oddaje in pravilnost izvajanja postopka.

 

 

– vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno.

 

 

5. člen

 

 

Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del se uporabljajo naročilnice in pogodbe.

 

 

II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL

 

 

6. člen

 

 

Do vrednosti 500.000 SIT

 

 

Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga, storitev in gradbenih del do vrednosti 500.000 SIT.

 

 

Naročilnica vsebuje naslednje elemente:

 

 

– naziv in naslov naročnika,

 

 

– davčno številko naročnika,

 

 

– datum naročnika,

 

 

– naziv in naslov dobavitelja,

 

 

– vrsto blaga,

 

 

– količino blaga,

 

 

– mersko enoto,

 

 

– ceno,

 

 

– plačilni rok,

 

 

– podpis naročnika in

 

 

– podpis prevzemnika.

 

 

Naročilnice je možno uporabljati predvsem za naslednje vrste blaga: darila za poslovne namene, knjige, strokovno literaturo, časopise in revije, drugo blago, ki ga ni možno planirati oziroma je enkratnega značaja.

 

 

Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve: občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve, občasne storitve vzdrževanja in popravil, gostinske storitve, izobraževalne storitve, oglaševalske storitve, občasne storitve čiščenja, svetovalne storitve in druge storitve, ki jih ni možno vnaprej predvideti oziroma so enkratnega značaja.

 

 

Z naročilnicami se naročajo tudi manjša gradbena dela, kot so izvedbe in vzdrževanja.

 

 

7. člen

 

 

Vrednosti nad 500.000 do zneska, določenega v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

 

 

Blago, storitve in gradbena dela se naročajo na podlagi naslednjih dokumentov:

 

 

– zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti oziroma sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila,

 

 

– razpisne dokumentacije oziroma povabila k oddaji ponudbe,

 

 

– ponudbe,

 

 

– predračuna,

 

 

– izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena zakona o javnih naročilih,

 

 

– poročila o izvedbi naročila male vrednosti in

 

 

– pogodbe.

 

 

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila mora obvezno vsebovati tudi imenovanje strokovne komisije za oceno ponudb.

 

 

Razpisna dokumentacija ni potreben dokument pri naročanju blaga in storitev ter gradenj, kjer zaradi narave naročila ni utemeljen z načeli gospodarnosti, racionalnosti in hitrosti. V tem primeru se pridobi ponudbe na podlagi povabila ponudnikom za predložitev ponudbe, pri gradbenih delih pa se predloži tudi popis del, ki mora vsebovati tehnične specifikacije in zahtevane standarde na način, da je možna primerjava in izbira najugodnejšega ponudnika.

 

 

8. člen

 

 

Predstojnik naročnika uvede postopek za naročilo male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti, v katerem se določi tudi vodja postopka oddaje javnega naročila.

 

 

Za pripravo dokumentacije, zbiranje ponudb in preverjanje cene in kvalitete predstojnik naročnika v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona o javnih naročilih sprejme sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in v njem imenuje strokovno komisijo za ocenitev ponudb.

 

 

Strokovna komisija izvede celoten postopek oddaje javnega naročila do odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

 

9. člen

 

 

Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so usposobljeni izpolniti javno naročilo. Dokumentacijo je treba poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb. Naročnik mora dokumentacijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.

 

 

Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi, tako da dobi vsaj dve pravilni ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je predložil ponudbo, ali pa izvede pogajanje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.

 

 

10. člen

 

 

Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnika poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu zakona o javnih naročilih. Vrstni red pomembnosti se določi v razpisni dokumentaciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost javnega naročila.

 

 

Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih naročil male vrednosti se ne izvaja.

 

 

Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.

 

 

III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO STORITEV

 

 

11. člen

 

 

Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, izvede naročnik postopek za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga v skladu s tem pravilnikom. Za sklenitev pogodbe za nabavo blaga izvede naročnik postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov po 9. členu tega pravilnika.

 

 

Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, vendar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se uporabljajo pravila iz 9. člena tega pravilnika. Postopek za naročanje storitev se praviloma izvede v skladu z 9. členom tega pravilnika, razen v primeru, kadar gre za storitve, pri katerih naročnik ne more v celoti določiti ceno. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na pogajanja povabi ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.

 

 

Zlasti se pogajanje izvede, kadar so predmet naročila intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve, ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve.

 

 

O pogajanjih naročnik opravi zapisnik, v katerega se vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.

 

 

Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu zakona o javnih naročilih.

 

 

IV. DOKUMENTIRANJE PONUDB IN HRAMBA DOKUMENTACIJE

 

 

12. člen

 

 

Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti v originalu vloženi v spis o javnem naročilu, o telefonskih preverjanjih in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek, elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani obliki.

 

 

Dokumentacija se hrani najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti, dokumenacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.

 

 

13. člen

 

 

Evidenca javnih naročil obsega:

 

 

– številko in datum javnega naročila,

 

 

– predmet javnega naročila,

 

 

– naziv dobavitelja oziroma izvajalca in njegov sedež,

 

 

– vrednost javnega naročila,

 

 

– proračunsko postavko.

 

 

V. KONČNI DOLOČBI

 

 

14. člen

 

 

Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV.

 

 

15. člen

 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 900-06/01

 

 

Veržej, dne 30. januarja 2001.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.