New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. členu Sprememb in dopolnitev statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01) je Občinski svet občine Turnišče na 7. izredni seji dne 27. 12. 2001 sprejel

 

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2002

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 

S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2002

 

------------------------------------------------------------------------------

                                                                 Plan pr. 2002

------------------------------------------------------------------------------

A)     PRIHODKI IN ODHODKI

7      PRIHODKI                                                 453.915.000,00

70     DAVČNI PRIHODKI                                          110.595.000,00

700    DAVKI NA DOHODEK IN  DOBIČEK                              91.925.000,00

703    DAVKI NA PREMOŽENJE                                        5.265.000,00

704    DOMAČI DAVKI NA BLAGO  IN STORITVE                        13.405.000,00

71     NEDAVČNI PRIHODKI                                         97.870.000,00

710    UDELEŽBA NA DOBIČKU IN  DOHODKIH OD PREMOŽENJA             3.400.000,00                             

711    TAKSE IN PRISTOJBINE                                       1.900.000,00

712    DENARNE KAZNI

714    DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                   92.570.000,00

72     KAPITALSKI PRIHODKI                                          450.000,00

720    PRIHODKI OD PRODAJE  OSNOVNIH SREDSTEV                       450.000,00

74     TRANSFERNI PRIHODKI                                      245.000.000,00

740    TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INSTITUCIJ              245.000.000,00

2.     PRENESENA SREDSTVA                                       105.777.567,93

2.1.   Prenesena sredstva presežka  prihodka

       prorač.OT iz list 2001                                       195.567,93

2.2.   Prenesena sredstva iz KS-obresti                             410.000,00

2.3.   Presežek prih.iz l.2001 fin. načrtov KS                    5.172.000,00

2.4.   Prenos sred. iz list 2001 za  kanalizacijo               100.000.000,00

2.4.1. iz sredstev KS

2.4.2. iz sredstev proračuna OT

1      PRIHODKI SKUPAJ                                          559.692.567,93

4      ODHODKI                                                  532.180.567,93

40     TEKOČI ODHODKI                                            47.429.567,93

400    PLAČE IN DRUGI IZDATKI  ZAPOSLENIM                        25.540.000,00

401    PRISPEVKI DELODAJALCEV                                     2.000.000,00

402    IZDATKI ZA BALAGO  IN STORITVE                            14.875.000,00

409    Rezerve                                                    5.014.567,93

41     TEKOČI TRANSFERI                                         137.347.000,00

410    SUBVENCIJE                                                 6.320.000,00

411    TRANSFERI POSAMEZNIKOM  IN GOSPODINJSTVOM                 30.650.000,00

412    TRANSFERI NEPROFITNIM  ORGANIZ. IN USTANOVAM              81.277.000,00

413    DRUGI TEKOČI DOMAČI  TRANSFERI                            19.100.000,00

42     INVESTICIJSKI ODHODKI                                      6.694.000,00

420    NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  SREDSTEV                        6.694.000,00

43     INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  340.710.000,00

430    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  340.710.000,00

2.     SKUPAJ DRUGI ODHODKI                                      27.512.000,00

2.1.   Ostali odhodki za delovanje KS                             6.282.000,00

2.2.   Odhodki za financiranje  delovanja političnih strank         600.000,00

2.3.   Delež najemnine UE, ki odpade  na KS Turnišče                430.000,00

2.4.   Namenska sredstva za sušo

2.5.   Odhodki Vodovod Turnišče                                   9.000.000,00

2.6.   Taksa za obrem.vode-invest  v kanaliz.omrežje             11.000.000,00

2.6.   Idejni proj.sistema namakanja                                200.000,00

2      ODHODKI SKUPAJ                                           559.692.567,93

       PRENOS PRESEŽKA  SREDSTEV ZA ČN

1.1.   Prenos sredstev iz naslova  investicije ČN

3      ODHODKI SKUPAJ S PRES. SRED.ČN                           559.692.567,93

I.     PRESEŽEK PRIH.NAD  ODHODKI                                         0,00

4      ODHODKI SKUPAJ  S PRESEŽKI                               559.692.567,93                                

B)     RAČUN FINANČNIH  TERJATEV IN NALOŽB

I.     PREJETA VPLAČILA DANIH  POS.IN PRODAJA KAP.DEL.                       0

75     PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL

II.    DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV                                0

44     DANA POSOJ.IN POVEČ.KAPIT. DELEŽEV

I-II   PREJETA MINUS DANA POS.IN  SPREMEM. KAP.DEL.                          0

C)     RAČUN FINANCIRANJA

I.     ZADOLŽEVANJE                                                          0

50     ZADOLŽEVANJE

II.    ODPLAČILA DOLGA                                                       0

55     ODPLAČILA DOLGA

III.   SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU                                            0

IV.    NETO ZADOLŽEVANJE                                                     0

IV.    NETO FINANCIRANJE                                                     0

------------------------------------------------------------------------------

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

4. člen

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
5. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.
Župan v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.

 

5. člen

 

Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 5.014.567,93 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.014.567,93 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

 

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

6. člen

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

 

7. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 2/2002-7

Turnišče, dne 27. decembra 2001.

 

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.