New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0001/2006-41/04

Datum:     11.01.2006

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25.01.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.    Potrditev zapisnika 31. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.12.2005 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.    Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.    Uskladitev odlokov z določili Zakona o prekrških – Odloki o spremembah odlokov hitri, združeni postopek

a.    Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (gradivo)

b.    Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov v MOK (gradivo)

c.    Odlok o občinskih cestah (gradivo)

4.    Odlok o oglaševanju - predlog (gradivo)

5.    Spremembe ustanovitvenih aktov s področja izobraževanja – odloki o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov - osnutki (gradivo)

6.    Pravilnik o izvajanju nalog predstavnika MOK v organih upravljanja javnih zavodov (gradivo)

7.    Sklep o določitvi cene vozne karte v javnem mestnem potniškem prometu (gradivo)

8.    Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I)

9.    Kadrovske zadeve (gradivo A, B, C)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

PRILOGE:

-          Poročilo o opravljeni javni dražbi

-          Odgovor svetnikoma Kristan in Velov

-          Odgovor svetniku Homan

-          Odgovor svetniku Jarc

-          Odgovor svetniku Zupanec

-          Odgovor svetniku Klofutar

-          Odgovor svetnikoma Velov in Kolar

-          Odgovor svetnikom Rožej, Kleč, Sagadin in Štraus

      -          Odgovor svetniku Štraus
      -          Obrazložitev izida javnega razpisa za nakup prostorov OK Kranj