New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje UPB1 (UGSO, št. 20/12), je Občinski svet Občine Vitanje na svoji 23. redni seji dne 12. 6. 2014 sprejel

 

POPRAVEK

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje

 

1. člen

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje (Ur.l.RS, št.80/03 in 45/06) se spremeni tako, da se v drugem odstavku 26. člena tega odloka briše besedilo »vendar ne manj kot 1,5 m«.

 

2. člen

Ostalo besedilo tega odloka ostane nespremenjeno.

 

3. člen

Ta popravek odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Datum: 12. 6. 2014

Štev.: 9000-004/2014-008

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan