New Page 2

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2011) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 30/2014) je Občinski svet Občine Dornava na 4. seji dne 12.03.2015 sprejel

  

ODLOK

O REŽIJSKEM OBRATU V OBČINI DORNAVA

 

1. člen

S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.

 

2. člen

Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Dornava. Režijski obrat bo ob ustanovitvi imel sistemizirana 3 delovna mesta. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem obratu odloča župan oziroma od njega pooblaščena oseba ali oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi zakon.

 

3. člen

Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog direktorju občinske uprave. Za delovno mesto vodje režijskega obrata, se zahtevajo naslednji pogoji: višja ali visoka izobrazba in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali primerna izobrazba, ki jo zahtevajo predpisi glede na vrsto dejavnosti režijskega obrata.

 

4. člen

Režijski obrat deluje na območju Občine Dornava, oziroma tudi izven Občine Dornava. Deluje za lastne potrebe in potrebe drugih lokalnih skupnosti, zavodov, društev, javnih ustanov, ministrstev in drugih, kadar v skladu s predpisi tako določi predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.

Stroški režijskega obrata se financirajo:

·      s plačevanjem cen javnih dobrin (tarife, takse, nadomestila ali povračila),

·      s sredstvi občinskega ali občinskih proračunov in proračuna Republike Slovenije,

·      z zaračunavanjem storitev in

·      iz drugih virov.

Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva s prodajo blaga ali storitev, se stekajo v proračun Občine Dornava.

5. člen

Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni čas režijskega obrata je enak delovnemu času Občinske uprave občine Dornava.

 

6. člen

Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:

A) obvezne javne službe:

·      javna snaga in čiščenje javnih površin,

·      odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,

·      urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin ter drugih tematskih poti,

·      urejanje in vzdrževanje občinskih cest,

·      pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

·      gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

·      urejanje in vzdrževanje pokopališč,

·      javna služba varstva pred požarom.

B) izbirne javne službe:

·      urejanje in vzdrževanje javnih površin, javne razsvetljave in javnih parkirišč v občini,

·      urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov v občini,

·      vzdrževanje športno – rekreacijskih objektov,

·      urejanje in vzdrževanje parkov in dvorca Dornava

·      izvajanje plakatiranja in oglaševanja,

·      izvajanje pogrebnih storitev,

·      upravljanje in vzdrževanje stanovanj,

·      distribucija tople vode oziroma ogrevanja,

·      priložnostna krasitev naselij v občini,

·      odvozi kosovnih odpadkov in čiščenje divjih odlagališč,

·      zimska služba,

·      vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,

·      čiščenje občinskih prostorov,

·      zemeljska in manjša gradbena dela ter rušenje objektov,

·      vsa druga vzdrževalna dela,

·      druge dejavnosti, ki jih občina določi z odlokom.

 

7. člen

Režijski obrat opravlja dejavnosti iz 6. člena, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

Poleg dejavnosti iz 6. člena režijski obrat s področja javnih služb opravlja naslednje naloge:

1.   strokovne naloge razvoja, načrtovanja, opravljanja in organiziranja javnih služb,

2.   naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in osebami, ki izvajajo dejavnost javnih gospodarskih služb,

3.   strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in izbiro koncesionarjev, ki izvajajo javne službe,

4.   naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,

5.   določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zahtevajo infrastrukturne objekte in naprave, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

6.   dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb,

7.   pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil, v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb,

8.   druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.

V primerih, ko zaradi racionalnosti in ekonomičnosti ali ko so potrebna posebna strokovna znanja in oprema, se lahko naročijo dela pravni ali fizični osebi, ki je za opravljanje takšnih nalog registrirana in izpolnjuje vse pogoje.

 

8. člen

Za izvajanje ene ali več javnih služb lahko občina ustanovi javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeli koncesijo v skladu z zakonom in občinskim odlokom. Koncesija se podeli za dejavnosti, ki jih javna podjetja ne izvajajo oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more in ne sme opravljati. Delo javnih služb in koncesionarjev koordinira režijski obrat.

 

9. člen

Zaračunavanje storitev režijskega obrata je v skladu s cenikom, ki ga na predlog režijskega obrata sprejme občinski svet. Računovodstvo za režijski obrat vodi in zanj izdaja fakture Občina Dornava.

 

10. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. S tem preneha veljati Odlok o režijskem obratu v Občini Dornava, štev. 007-17/2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, 13/2008). 

 

Štev.: 007-00003/2015

Dornava, 12.03.2015 

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan