Na podlagi 17. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/00), je občinski svet občine Rače-Fram na svoji 30. redni seji dne 19. avgusta 2002, sprejel
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače-Fram
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače-Fram, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, številka 29/98.
 
2. člen
 
Iz 4. teze navedenega odloka se briše pod zaporedno številko 1:
 
 
1. številka ceste 165170 Lovrenc-Šikole-Rače
 
 
Spremenjena 4. teza glasi tako, da se ostale zaporedne številke ustrezno preštevilčijo in sicer je sedaj namesto zadnje številke 17- številka 16.
 
3. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 
Župan Občine Rače - Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/30-2002-372
 
 
Datum: 19. avgust 2002