New Page 2
 

Na podlagi 25., 28 in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07), Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07), Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97 in 54/04), Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00), Statuta Občine Gornja Radgona – UPB 1 (Prepih, št. 24/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih, št. 21/99), Statuta Občine Gornji Petrovci – UPB 1 (Uradni list RS, št. 101/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98), Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00), Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00), Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02 in 52/04), Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06)) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94 in 75/98), Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97), Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07), Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1), in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občan – glasilo Občine Puconci, št. 3/97), Statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 37/96, 18/98 in 7/98), Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01), Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/98), Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96 in 92/03), Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 95/99), Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 10/04 in 18/07), Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04) so Občinski svet Občine Apače na 1. izredni seji dne 28. februarja 2008, Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 28. februarja 2008, Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 11. februarja 2008, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 11. redni seji dne 21. februarja 2008, Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. izredni seji dne 28. februarja 2008, Občinski svet Občine Grad na 11. dopisni seji dne 14. marca 2008, Občinski svet Občine Hodoš na 10. redni seji dne 31. januarja 2008, Občinski svet Občine Križevci na 11. redni seji dne 6. februarja 2008, Občinski svet Občine Kuzma na 10 redni seji dne 6. februarja 2008, Občinski svet Občine Ljutomer na 12. redni seji dne 19. marca 2008, Občinski svet Občine Moravske Toplice na 13. redni seji dne 25. februarja 2008, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 13. redni seji dne 31. januarja 2008, Občinski svet Občine Puconci na 15. redni seji dne 31. januarja 2008, Občinski svet Občine Radenci na 11. seji dne 24. januarja 2008, Občinski svet Občine Razkrižje na 2. izredni seji dne 29. februarja 2008, Občinski svet Občine Rogašovci na 11. seji dne 15. februarja 2008, Občinski svet Občine Sveti Jurij na 11. redni seji dne 26. februarja 2008, Občinski svet Občine Šalovci na seji 13. redni dne 28. februarja 2008, Občinski svet Občine Tišina na 10. redni seji dne 28. februarja, Občinski svet Občine Veržej na 13. redni seji dne 21. februarja 2008 sprejeli

 

O D L O K

 

o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 

(namen odloka)

 

S tem odlokom se ustanovi javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).

 

Ustanoviteljice javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljice) so:

1. Občina Apače, Apače 42a, 9253 Apače,

2. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci,

3. Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,

4. Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,

5. Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,

6. Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,

7. Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci,

8. Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad,

9. Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš,

10. Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje,

11. Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru,

12. Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma,

13. Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,

14. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,

15. Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,

16. Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,

17. Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci,

18. Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,

19. Občina Radenci, Radgonska cesta 5, 9252 Radenci,

20. Občina Razkrižje, Šafarsko 40, 9240 Ljutomer,

21. Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,

22. Občina Sveti Jurij, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij,

23. Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,

24. Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina,

25. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče,

26. Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana,

27. Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

 

2. člen

 

(svet ustanoviteljic)

S tem odlokom se ustanavlja tudi Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

 

3. člen

 

(ustanovitev in prenehanje)

 

Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:

 

– v primerih, določenih z zakonom,

 

– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,

 

– na podlagi spremembe tega odloka.

 

Javno podjetje lahko preneha kot oseba javnega prava v primeru preoblikovanja v pravno osebo zasebnega prava skladno z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Preoblikovanje se lahko izvede po petih letih od ustanovitve javnega podjetja, za kar je potrebno soglasje vseh ustanoviteljev.

 

4. člen

 

(ime in sedež)

 

Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

Sedež podjetja je Vaneča 81/b, 9201 Puconci.

 

5. člen

 

(pečat)

 

Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki vsebuje tudi zaščitni znak javnega podjetja.

 

Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine.

 

II. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

 

6. člen

 

(dejavnost)

 

Javno podjetje izvaja obvezno gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

7. člen

 

(registracija dejavnosti)

 

Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, (Uradni list RS, št. 69/07) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:

 

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

 

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

 

38.310 Demontaža odpadnih naprav

 

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

 

39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

 

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

 

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

 

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

 

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

 

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

 

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

 

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike.

 

Glavna dejavnost javnega podjetja je:

 

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki.

Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:

08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

08.920 Pridobivanje šote

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

17.120 Proizvodnja papirja in kartona

17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

35.119 Druga proizvodnja elektrike

35.210 Proizvodnja plina

35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

38.310 Demontaža odpadnih naprav

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.410 Cestni tovorni promet

52.100 Skladiščenje

52.240 Pretovarjanje

58.190 Drugo založništvo

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

 

Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

 

8. člen

 

(javne službe in javna pooblastila)

Izmed dejavnosti, navedenih v prejšnjem členu, javno podjetje opravlja tiste dejavnosti, ki z odloki ustanoviteljic in drugimi splošnimi akti urejajo posamezno gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Javno podjetje ima, v kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov:

 

– upravljanje komunalne infrastrukture, ki se nanaša na gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

 

– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalno infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja,

 

– izvajanje dejavnosti odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

 

– izvajanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov,

 

– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju,

 

– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,

 

Javno podjetje izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic.

 

Javnemu podjetju se poveri še izvajanje naslednjih strokovno tehničnih in razvojnih nalog:

 

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe s področja odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,

 

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

 

– po pooblastilu ustanoviteljic izvajanje in vodenje rekonstrukcijskih in investicijskih del objektov javne službe.

 

III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE

 

9. člen

 

(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)

 

Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 123.413,00 EUR in je zagotovljen v denarju.

 

Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na delež investicije posamezne občine v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci.

 

Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:

 

+-------------------+--------------------+---------------------+

|      Občina       | Poslovni delež v % |Osnovni vložek v EUR |

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Apače              |               3,27%|             4.040,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Beltinci           |               4,91%|             6.060,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Cankova            |               1,13%|             1.390,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Črenšovci          |               3,27%|             4.037,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Dobrovnik          |               1,05%|             1.293,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Gornja Radgona     |               7,74%|             9.550,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Gornji Petrovci    |               1,26%|             1.560,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Grad               |               1,33%|             1.640,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Hodoš              |               0,20%|               250,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Kobilje            |               0,46%|               564,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Križevci           |               2,26%|             2.790,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Kuzma              |               0,84%|             1.040,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Lendava            |               8,94%|            11.035,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Ljutomer           |               9,97%|            12.300,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Moravske Toplice   |               4,36%|             5.380,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|MO Murska Sobota   |              27,31%|            33.700,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Odranci            |               1,30%|             1.602,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Puconci            |               3,56%|             4.390,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Radenci            |               4,08%|             5.040,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Razkrižje          |               0,93%|             1.150,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Rogašovci          |               1,90%|             2.350,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Sveti Jurij        |               1,61%|             1.990,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Šalovci            |               0,96%|             1.190,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Tišina             |               2,43%|             3.000,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Turnišče           |               2,74%|             3.386,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Velika Polana      |               1,21%|             1.496,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Veržej             |               0,96%|             1.190,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

|Skupaj             |             100,00%|           123.413,00|

+-------------------+--------------------+---------------------+

 

Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.

 

Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj poslovni delež.

 

10. člen

 

(razmerje solastništva)

 

Ustanovitelji javnega podjetja so solastniki premoženja, s katerim gospodari, v naslednjem sorazmerju:

– Občina Apače solastnica premoženja v idealnem deležu 3,27%,

– Občina Beltinci solastnica premoženja v idealnem deležu 4,91%,

– Občina Cankova solastnica premoženja v idealnem deležu 1,13%,

– Občina Črenšovci solastnica premoženja v idealnem deležu 3,27%,

– Občina Dobrovnik solastnica premoženja v idealnem deležu 1,05%,

– Občina Gornja Radgona solastnica premoženja v idealnem deležu 7,74%,

– Občina Gornji Petrovci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,26%,

– Občina Grad solastnica premoženja v idealnem deležu 1,33%,

– Občina Hodoš solastnica premoženja v idealnem deležu 0,20%,

– Občina Kobilje solastnica premoženja v idealnem deležu 0,46%,

– Občina Križevci solastnica premoženja v idealnem deležu 2,26%,

– Občina Kuzma solastnica premoženja v idealnem deležu 0,84%,

– Občina Lendava solastnica premoženja v idealnem deležu 8,94%,

– Občina Ljutomer solastnica premoženja v idealnem deležu 9,97%,

– Občina Moravske Toplice solastnica premoženja v idealnem deležu 4,36%,

– Mestna občina Murska Sobota solastnica premoženja v idealnem deležu 27,31%,

– Občina Odranci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,30%,

– Občina Puconci solastnica premoženja v idealnem deležu 3,56%,

– Občina Radenci solastnica premoženja v idealnem deležu 4,08%,

– Občina Razkrižje solastnica premoženja v idealnem deležu 0,93%,

– Občina Rogašovci solastnica premoženja v idealnem deležu 1,90%,

– Občina Sveti Jurij solastnica premoženja v idealnem deležu 1,61%,

– Občina Šalovci solastnica premoženja v idealnem deležu 0,96%,

– Občina Tišina solastnica premoženja v idealnem deležu 2,43%,

– Občina Turnišče solastnica premoženja v idealnem deležu 2,74%,

– Občina Velika Polana solastnica premoženja v idealnem deležu 1,21%,

– Občina Veržej solastnica premoženja v idealnem deležu 0,96%.

 

11. člen

 

(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov)

 

Ustanoviteljice lahko sklenejo z javnim podjetjem posebno pogodbo o prenosu infrastrukturnih objektov.

 

12. člen

 

(odgovornost)

 

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, razen kolikor ta odlok ne določa drugače (41. člen).

 

IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

 

13. člen

 

(občinski sveti ustanoviteljic)

 

Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:

 

– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,

– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter za odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,

 

– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,

 

– odločanja o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,

 

– odločanja o vstopu novih družbenikov v družbo,

 

– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine in sveta ustanoviteljic,

 

– odločanja o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja.

 

Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno.

 

14. člen

 

(ustanovitev skupnega organa občin)

S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju Svet ustanoviteljic).

 

Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.

 

Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja.

Žig Sveta ustanoviteljic do njegovega konstituiranja predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj, po tem pa okrogli pečat z vsebino »Svet ustanoviteljic JP CERO Puconci d.o.o. uradni pečat podjetja z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.

 

15. člen

 

(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)

 

Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občin ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice, Radenci, Puconci, Apače, Črenšovci, Turnišče, Tišina, Križevci, Rogašovci, Sveti Jurij, Grad, Odranci, Gornji Petrovci, Velika Polana, Cankova, Dobrovnik, Šalovci, Veržej, Razkrižje, Kuzma, Kobilje, Hodoš.

Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa. ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.

 

16. člen

 

(število glasov članov Sveta ustanoviteljic)

 

Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:

– Občina Apače 3,27%,

– Občina Beltinci 4,91%,

– Občina Cankova 1,13%,

– Občina Črenšovci 3,27%,

– Občina Dobrovnik 1,05%,

– Občina Gornja Radgona 7,74%,

– Občina Gornji Petrovci 1,26%,

– Občina Grad 1,33%,

– Občina Hodoš 0,20%,

– Občina Kobilje 0,46%,

– Občina Križevci 2,26%,

– Občina Kuzma 0,84%,

– Občina Lendava 8,94%,

– Občina Ljutomer 9,97%,

– Občina Moravske Toplice 4,36%,

– Mestna občina Murska Sobota 27,31%,

– Občina Odranci 1,30%,

– Občina Puconci 3,56%,

– Občina Radenci 4,08%,

– Občina Razkrižje 0,93%,

– Občina Rogašovci 1,90%,

– Občina Sveti Jurij 1,61%,

– Občina Šalovci 0,96%,

– Občina Tišina 2,43%,

– Občina Turnišče 2,74%,

– Občina Velika Polana 1,21%,

– Občina Veržej 0,96%.

 

17. člen

 

(pristojnosti Sveta ustanoviteljic)

 

Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:

 

– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

 

– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,

 

– sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,

 

– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube, kolikor je to zahtevano z zakonom,

 

– imenuje in razrešuje direktorja,

 

– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,

 

– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,

 

– sprejme program za obvladovanje kakovosti poslovanja,

 

– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.

 

Svet ustanoviteljev usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:

 

– izvajanjem javne službe oziroma javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,

 

– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,

 

– vstopom novega družbenika,

 

– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in

 

– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.

 

18. člen

 

(način sprejemanja odločitev)

 

Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko županov, da imajo več kot 50% vseh glasov. V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan zasedanja sveta ustanoviteljic, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bila sklepčna. Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih županov. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.

 

Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 50% vseh glasov iz 16. člena tega odloka.

 

19. člen

 

(usklajevanje odločitev)

 

Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem gospodarske javne službe na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.

 

Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

 

20. člen

 

(strokovne in administrativne naloge)

Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Občine Puconci uprava javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

21. člen

 

(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic)

 

Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljic.

 

22. člen

 

(dolžnost obveščanja)

 

Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja.

 

V. ORGANI

 

23. člen

 

(organi javnega podjetja)

 

Organi javnega podjetja so:

 

– skupščina

 

– direktor.

 

24. člen

 

(sestava skupščine)

 

Skupščino sestavlja  sedemindvajset članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Člani skupščine imajo namestnike.

 

Vsaka ustanoviteljica imenuje in razrešuje enega člana in njegovega namestnika. Člani in namestniki se lahko imenujejo izmed županov, članov Občinskega sveta ali zaposlenih v občinski upravi občine, ki člana in namestnika imenuje. Član skupščine je, zaradi usklajevanja dela s svetom ustanoviteljic, praviloma župan.

 

Namestniki lahko sodelujejo pri delu skupščine, vendar imajo pravico glasovati samo v primeru odsotnosti člana, ki ga nadomeščajo. Namestnik člana mora imeti za glasovanje pisno pooblastilo člana skupščine.

 

Izmed članov se vsako leto za enoletno obdobje izvoli nov predsednik skupščine po naslednjem zaporedju: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej. Prvi skupščini predseduje član iz Občine Puconci.

 

Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe in organov družbe, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.

 

25. člen

 

(mandat skupščine)

 

Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, vezan pa je na članstvo v občinskem svetu ali delu občinske uprave občine, ki ga je imenoval, oziroma na mandat župana. Člani skupščine in namestniki so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.

 

26. člen

 

(razdelitev glasov v skupščini)

 

Člani skupščine imajo število glasov določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član:
 

+-----------------------+-------------------+------------------+

|   Član skupščine iz   |  Osnovni vložek v |  Število glasov  |

|         občine        |        EUR        |                  |

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Apače                  |           4.040,00|                80|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Beltinci               |           6.060,00|               121|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Cankova                |           1.390,00|                27|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Črenšovci              |           4.037,00|                80|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Dobrovnik              |           1.293,00|                25|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Gornja Radgona         |           9.550,00|               191|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Gornji Petrovci        |           1.560,00|                31|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Grad                   |           1.640,00|                32|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Hodoš                  |             250,00|                 5|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Kobilje                |             564,00|                11|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Križevci               |           2.790,00|                55|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Kuzma                  |           1.040,00|                20|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Lendava                |          11.035,00|               220|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Ljutomer               |          12.300,00|               246|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Moravske Toplice       |           5.380,00|               107|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|MO Murska Sobota       |          33.700,00|               674|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Odranci                |           1.602,00|                32|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Puconci                |           4.390,00|                87|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Radenci                |           5.040,00|               100|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Razkrižje              |           1.150,00|                23|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Rogašovci              |           2.350,00|                47|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Sveti Jurij            |           1.990,00|                39|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Šalovci                |           1.190,00|                23|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Tišina                 |           3.000,00|                60|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Turnišče               |           3.386,00|                67|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Velika Polana          |           1.496,00|                29|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Veržej                 |           1.190,00|                23|

+-----------------------+-------------------+------------------+

|Skupaj                 |         123.413,00|             2.455|

+-----------------------+-------------------+------------------+

 

27. člen

 

(sklic skupščine)

 

Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja ali župana katerekoli ustanoviteljice. Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom.

 

V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki nadomešča predsednika.

 

Skupščina se sklicuje s priporočenim pismom, ki mora biti članom vročeno najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje.

 

V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine.

 

28. člen

 

(pristojnosti skupščine)

 

Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih javnega podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov in niso v pristojnosti ustanoviteljic in/oziroma sveta ustanoviteljic.

 

Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:

 

– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja,

 

– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja in o izdajanju vrednostnih papirjev po predhodnem soglasju vseh lastnikov,

 

– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu javnega podjetja in ki po vrednosti presegajo 100.000,00 EUR,

 

– odloča o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,

 

– kot pritožbeni organ odloča o zadevah s področja delovnih razmerij,

 

– odloča o sprejemu splošnih aktov javnega podjetja,

 

– odloča o predlogu ustanoviteljicam za spremembo tega odloka, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,

 

– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,

 

– odloča o drugih zadevah, za katere tako določajo zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok,

– sprejema poslovni načrt podjetja,

 

– odloča o uporabi bilančnega dobička,

 

– imenuje revizorja,

 

– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,

 

– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,

 

– predhodno odloča o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,

 

– predhodno odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 50.000,00 EUR,

 

– predhodno odloča o najemanju dolgoročnih posojil in kratkoročnih posojil v vrednosti, ki presega 100.000,00 EUR,

 

– predhodno odloča ob pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,

 

– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah,

 

– predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,

 

– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa ta odlok ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,

 

– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz tega odloka,

 

– nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,

 

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju sveta ustanoviteljev,

 

– daje smernice za delo direktorju,

 

– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe oziroma iz tega odloka.

 

Skupščina lahko daje mnenja k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarske javne službe, za katero je to podjetje pooblaščeno, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljic.

 

Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljice.

 

29. člen

 

(delovanje in sprejem odločitev v skupščini)

 

Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko članov, da imajo več kot 50% glasov v skladu s 26. členom tega odloka. V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bila sklepčna. Skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov oziroma glasov. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.

 

Skupščina sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 50% vseh glasov, razen če zakon ali odlok določata drugače. Odločitve iz prve alineje drugega odstavka 28. člena se sprejemajo, če ni z zakonom določena strožja večina, z dvotretjinsko večino vseh glasov. Takih odločitev, razen v primeru skrajne nujnosti, ni možno uveljavljati pred 15. dnevom od sprejetja. V primeru naknadnega sklica skupščine se odločitve iz sedme in osme alineje drugega odstavka 28. člena sprejemajo, če ni z zakonom določena strožja večina, z dvotretjinsko večino oddanih glasov.

 

O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo vsi člani.

 

Skupščina za potrebe organizacije svojega dela sprejme poslovnik.

 

Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega podjetja pisno, po faksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.

 

30. člen

 

(pristojnosti direktorja)

 

Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:

 

– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja;

 

– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja;

 

– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka;

 

– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom;

 

– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;

 

– imenovanje vodilnih delavcev;

 

– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;

 

– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;

 

– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;

 

– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do skupščine, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.

 

31. člen

 

(sodelovanje s skupščino)

 

Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu z zakonom in odlokom. Predhodno odločitev skupščine mora imeti v naslednjih primerih:

 

– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;

 

– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 50.000,00 EUR,

 

– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil v vrednosti, ki presega 100.000,00 EUR.

 

32. člen

 

(razrešitev direktorja)

 

Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:

 

– na lastno željo;

 

– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih;

 

– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti članice;

 

– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi;

 

– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov skupščine in Sveta ustanoviteljev,

 

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.

 

Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, župan oziroma občinski svet.

 

33. člen

 

(prenehanje mandata)

 

Direktorju predčasno preneha mandat:

 

– če izgubi poslovno sposobnost;

 

– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;

 

– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.

 

Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.

 

34. člen

 

(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom javnega podjetja, ki ga pripravi in sprejmeta skupščina in Svet ustanoviteljic, ter z individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklene s predsednikom skupščine družbe.

 

35. člen

 

(poročanje direktorja)

 

Družbeniki imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati Svetu ustanoviteljic in ustanoviteljicam na zahtevo, izraženo s sklepom Sveta ustanoviteljic.

 

VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE

 

36. člen

 

(razvojni program in letni plan)

 

Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javnega podjetja, sprejemata skupščina javnega podjetja in Svet ustanoviteljic na predlog direktorja razvojni program in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.

 

VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA

 

37. člen

 

(financiranje)

 

Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:

 

– s tarifo javne dobrine, ki jo uporabnikom zagotavlja javno podjetje;

 

– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in 13. členom tega odloka predpišejo občinski sveti ustanoviteljic ali državni organi;

 

– iz namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic;

 

– iz državnega proračuna;

 

– sredstev evropskih skupnosti;

 

– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjetje;

 

– iz drugih virov.

 

38. člen

 

(delovanje v skladu z zakoni)

 

Javno podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.

 

Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.

 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

 

39. člen

 

(sklepanje poslov)

 

Javno podjetje ne sme brez soglasja pristojnih organov sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:

 

– pravni promet z nepremičninami;

 

– izdajanje vrednostnih papirjev;

 

– izvajanje investicijskih del in zadolževanje, ki presega 100.000,00 EUR, dajanje takih posojil in poroštev;

 

– podeljevanje prokure in pooblastil;

 

– statusne spremembe javnega podjetja.

 

40. člen

 

(pooblastila javnega podjetja)

 

Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.

 

IX. DOBIČEK IN IZGUBA

 

41. člen

 

(ugotavljanje poslovnega izida)

 

Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih in občinah ustanoviteljicah.

 

Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.

 

Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi nastala pri opravljanju gospodarske javne službe, pokrivajo ustanoviteljice v sorazmerju z obsegom poslovanja, ki odpade na posamezno ustanoviteljico.

 

V primeru, da občinski svet posamezne ustanoviteljice ne bo dal soglasja k cenam storitev, ki zagotavljajo uspešno poslovanje javnega podjetja in jih je sprejel Svet ustanoviteljic, bo ustanoviteljica pokrivala iz občinskega proračuna razliko med sprejetimi cenami Sveta ustanoviteljic ter sprejetimi nižjimi cenami ustanoviteljice.

 

X. SPLOŠNI AKTI

 

42. člen

 

(pogodba o ustanovitvi)

 

Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06), sklenejo župani pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki določeni z zakonom.

 

Notranjo organizacijo javnega podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor s pravilniki.

 

Druge splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja skupščina, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

43. člen

 

(imenovanje članov skupščine)

 

Ustanoviteljice morajo imenovati člane skupščine in njihove namestnike najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka. Kolikor posamezna ustanoviteljica ne imenuje svojega člana skupščine v določenem roku 15 dni, se šteje, da je član skupščine do imenovanja župan tiste ustanoviteljice, ki svojega člana ni imenovala.

 

Člani skupščine sprejmejo na svoji prvi seji začasni poslovnik o svojem delu, ki velja do sprejetja poslovnika.

 

44. člen

 

(prenehanje veljavnosti)

 

Z uveljavitvijo tega odloka se prenehajo uporabljati določbe odlokov občin ustanoviteljic, s katerimi se za izvajalca gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določa drugo javno podjetje ali osebo zasebnega prava.

 

Določila prvega odstavka tega člena se uporabljajo od dne sklenitve pogodbe z izvajalcem javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po tem odloku, to je Javnim podjetjem center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

 

45. člen

 

(sprejem odloka)

 

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina in Veržej.

 

Občinski sveti občin morajo sprejeti odlok do najkasneje 20. 3. 2008, v nasprotnem primeru se štejejo kot ustanoviteljice občine, ki so sprejele odlok o ustanovitvi javnega podjetja. Odlok se objavi skladno z naslednjim členom.

 

Občine iz prejšnjega odstavka uredijo medsebojna razmerja, ki so posledica nesprejetja odlokov s strani posameznih občin (glasovi …), s soglasno sklenitvijo družbene pogodbe.

 

46. člen

 

(objava in veljavnost)

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Veržej.

 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 354-0008/2007

 

Apače, dne 29. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Apače

 

dr. Darko Anželj l.r.

 

Št. 032-01/2007-10-155/IV

 

Beltinci, dne 28. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Beltinci

 

Milan Kerman l.r.

 

Št. 354-01/2008

 

Cankova, dne 13. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Cankova

 

Drago Vogrinčič l.r.

 

Št. 007-22/2007-03

 

Gornja Radgona, dne 22. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Gornja Radgona

 

Anton Kampuš l.r.

 

Št. 007-0001/2008

 

Gornji Petrovci, dne 29. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Gornji Petrovci

 

Franc Šlihthuber l.r.

 

Št. 033-224/08-OS

 

Grad, dne 19. marca 2008

 

Župan

 

Občine Grad

 

Daniel Kalamar l.r.

 

Št. 061/2008-LS

 

Hodoš, dne 4. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Hodoš

 

Ludvik Orban l.r.

 

Št. 032-01-11/08-74

 

Križevci, dne 6. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Križevci

 

Ozvald Tučič l.r.

 

Št. 354-2/2008-4

 

Kuzma, dne 11. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Kuzma

 

Jožef Škalič l.r.

 

Št. 10/2008-430-762

 

Ljutomer, dne 21. marca 2008

 

Župan

 

Občine Ljutomer

 

Franc Jurša l.r

 

Št. 353-01/07-6

 

Moravske Toplice, dne 14. marca 2008

 

Župan

 

Občine Moravske Toplice

 

Franc Cipot l.r.

 

Št. 032-0008/2006

 

Murska Sobota, dne 5. februarja 2008

 

Župan

 

Mestne Občine Murska Sobota

 

Anton Štihec l.r.

 

Št. 007-0028/2007

 

Puconci, dne 31. januarja 2008

 

Župan

 

Občine Puconci

 

Ludvik Novak l.r.

 

Št. 354-00002/01

 

Radenci, dne 25. januarja 2008

 

Župan

 

Občine Radenci

 

Mihael Petek l.r.

 

Št. 354-0002/2008-4

 

Razkrižje, dne 29. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Razkrižje

 

Stanko Ivanušič l.r.

 

Št. 007-0008/2007-01/04-9

 

Rogašovci, dne 18. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Rogašovci

 

Edvard Mihalič l.r.

 

Št. 007-00001/2007

 

Sveti Jurij, dne 26. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

 

Anton Slana l.r.

 

Št. 354-1/2008

 

Šalovci, dne 28. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Šalovci

 

Aleksander Abraham l.r.

 

Št. 354-0001/2008-2

 

Tišina, dne 3. marca 2008

 

Župan

 

Občine Tišina

 

Jožef Poredoš l.r.

 

Št. 65-III-skl.

 

Veržej, dne 21. februarja 2008

 

Župan

 

Občine Veržej

 

Slavko Petovar l.r.

   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

12. člen

 

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina in Veržej.

 

13. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

11. člen

 

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina in Veržej.

 

12. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.