New Page 2
Na podlagi 28. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 40/09, 41/11, 47/12, 106/12, 58/13 in 89/2013) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 24. redni seji, dne 14.9. 2017 sprejel

 

ODREDBO

O SPREMEMBI ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE

 

1. člen

Prvi odstavek drugega člena Odredbe o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 33/2010, 69/2012 in 84/2014) se spremeni tako, da se glasi:

"Območja za pešce so:

·       Mestni trg,

·       Cankarjev trg (na vzhodu do Spodnjega trga),

·       Blaževa ulica (na zahodu do konca otroškega igrišča),

·       Klobovsova ulica in

·       Trg pod gradom."

 

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. oktobra 2017 dalje.

 

Številka: 3505-0002/2015

Datum: 15.9.2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Priloga:

·       Grafični prikaz območij za pešce