New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 ) in 95. člena Statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/18), je Občinski svet Občine Kungota na 21. seji dne 19. septembra 2018 sprejel

 

 

O D L O K

o 2. rebalansu proračuna občine Kungota za leto 2018

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

 

1. člen

( vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kungota za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2018, v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

4.401.108

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.779.508

70 DAVČNI PRIHODKI

3.330.398

700 Davki na dohodek in dobiček

2.951.393

703 Davki na premoženje

277.405

704 Domači davki na blago in storitve

101.600

71 NEDAVČNI PRIHODKI

449.110

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

229.410

711 Takse in pristojbine

5.000

712 Globe in druge denarne kazni

4.700

714 Drugi nedavčni prihodki

210.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

50.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

dolgoročnih sredstev

50.000

73 PREJETE DONACIJE

1.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI

570.600

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

535.000

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

35.600

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.271.508

40 TEKOČI ODHODKI

1.675.621

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

321.735

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.699

402 Izdatki za blago in storitve

1.259.687

403 Plačila domačih obresti

32.000

409 Rezerve

12.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.503.030

410 Subvencije

40.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.033.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

52.080

413 Drugi tekoči domači transferi

377.350

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.032.857

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.032.857

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

60.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

60.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

129.600

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

194.000

55 ODPLAČILA DOLGA

194.000

550 Odplačila domačega dolga

194.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.- V.-VIII.)

-64.400

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-194.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-129.600

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

31.12. PRETEKLEGA LETA

64.400

 

Splošni in posebni del občinskega proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kungota, kadrovski načrt in letni program vzdrževanja občinskih cest so priloga k temu odloku in se objavijo na spletnih straneh občine Kungota.

 

I. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Kungota. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

 

 

4. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna:

-  samostojno in brez omejitev v okviru istega podprograma,

-  med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 % podprograma in

-  med glavnimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

 

 

5. člen

( največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v

sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

6. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

7. člen

 (proračunska rezerva)

Sredstva iz proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

V sredstva proračunske rezerve v letu 2018 izločamo sredstva v višini 10.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

 

 

8. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2018 določijo v višini 2.500 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

 

 

III.       POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

DRŽAVE

 

 

9. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

 

IV.        . PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

10. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

11. člen

 (zadolževanje občine)

Občina Kungota se v letu 2018 ne bo dolgoročno zadolžila.

 

 

12. člen

 (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 410-10/2016-11          

Datum: 19. september 2018                 

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.