New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   900-0070/2006-41/05

Datum:     14.06.2006

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 36. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28.06.2006 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.  Potrditev zapisnika 35. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 31.05.2006 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.   Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu   Mestne občine Kranj - predlog (gradivo)

4.  Odlok o urejanju javne razsvetljave v MO Kranj – predlog (gradivo)

5.   Predlog sprememb vstopa v del starega mestnega jedra  (gradivo A, B,)

A.  Odlok o spremembah odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MOK – hitri (združeni postopek)

B.   Odredba o načinu in pogojih zadrževanja v območjih kratkotrajnega parkiranja v delu starega mestnega jedra

6.  Akti JP Komunala Kranj d.o.o.:

A.  Sprememba odloka o statusnem preoblikovanju JP Komunala d.o.o. – osnutek (gradivo)

B.   Zvišanje cen komunalnih storitev 

C.  Tarifni pravilnik ravnanja s komunalnimi odpadki - osnutek (gradivo)

7.  Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl Planina vzhod – prva obravnava (gradivo)

8.  Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športnih programov – predlog (gradivo)

9.  Akt o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike

10. Ustanovitev razvojne zveze Gorenjskih občin (gradivo)

11. Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju šolske medicine - Hostnik Jelka

12. Pokrito drsališče kot večnamenska dvorana – program prenosa upravljanja premoženja (gradivo)

13. Predlog o sanaciji usada v KS Besnica iz sredstev rezerve (gradivo)

14. Premoženjske zadeve

15. Kadrovske zadeve

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

PRILOGE:

-       Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   0900-0070/2006-41/04

Datum:     21.06.2006

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 36. sejo Sveta Mestne občine Kranj

V prilogi Vam pošiljam dodatno gradivo za 36. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 14.06.2006.

 

Obenem vas obveščam, da z dnevnega reda umikam 9. točko Akt o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike in jo nadomeščam s točko Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj – dopolnitev prehodnih in končnih določb. (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

 

PRILOGE:

- Gradivo