New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 30/18) je Občinski svet Občine Zreče na 18. redni seji dne 16. 5. 2018 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE ZREČE

 

1. člen

V Statutu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) se v 9. točki prvega odstavka 9. člena črta besedna zveza »vodnih virov,«.

 

2. člen

Na koncu 4. alineje drugega odstavka 9. člena se pika spremeni v vejico.

Na koncu 4. alineje drugega odstavka 9. člena se doda nova 5. alineja, ki se glasi:

»- v okviru svojih pristojnosti spodbuja in ustvarja enake možnosti pri sprejemanju ukrepov in aktivnosti za enakost spolov.«

 

3. člen

1. alineja prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

» - skrbijo za urejenost pokopališč, če ni z odlokom določeno drugače,«

 

4. člen

Na koncu sedmega odstavka 20. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana na sami seji sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji.«

 

5. člen

V 21. členu se črta četrti odstavek.

 

6. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen

(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog vsakega člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.«

 

7. člen

Črta se prvi odstavek 32. člena.

Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek, dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

 

8. člen

Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo praviloma imeti najmanj 6/2 stopnjo strokovne izobrazbe; to je najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

 

9. člen

Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti:

·   opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine;

·   nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;

·   nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.«

 

10. člen

Črta se četrti odstavek 48. člena.

 

11. člen

Črta se šesti odstavek 60. člena.

 

12. člen

Za četrtim odstavkom 70. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali s podpisom preko enotnega državnega portala z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«

 

13. člen

101. člen se spremeni tako, da se glasi:

»101.  člen

(izločitev uradne osebe)

(1) O izločitvi uradnih oseb v občinski upravi odloča direktor občinske uprave.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.

(3) O izločitvi župana odloča občinski svet.«.

 

14. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/2018-6

Datum: 17. 5. 2018

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan