New Page 2

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) , Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),  Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 7. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine (Uradne objave GOK, št. 01/05) Občina Komenda objavlja

 

JAVNI RAZPIS

 ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2017

 

1.    PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je dodelitev sredstev iz proračuna Občine Komenda za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).

 

Razpisana sredstva so namenjena za:

a)    Spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše urejenosti kraja

b)    Spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine:

-       Sanacija vlage,

-       Obnova in nadomeščanje posameznih delov,

-       Ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem času,

-       Ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.

c)     Spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin in notranjih prostorov.

 

Spodbude se dodeljujejo za:

-       Nepremično kulturno dediščino (vaška jedra, stavbe, njihove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti, povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim življenjem, naselbinska območja, arheološka najdišča in predmeti)

-       Premično kulturno dediščino (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na območju občine Komenda)

 

2.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

 

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

a)    so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali

b)    so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.

 

3.    MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave GOK, št. 01/05).

 

 

4.    VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

 

Sredstva v višini 14.500 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2017 na proračunski postavki 8231 – Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine.

 

5.    ROK IZVEDBE PROGRAMOV

 

Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6.    VSEBINA PRIJAVE

 

Vloga na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

 

Vlagatelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, s strani sofinancerja.

 

7.    ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV VLOG

 

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si  ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo vlog.

 

Rok za oddajo vlog na javni razpis je ponedeljek, 22.05.2017 do 12. ure.

 

Vloge z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:

 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:

 

"JAVNI RAZPIS – DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2017 - NE ODPIRAJ"

 

in z navedbo podatkov vlagatelja na zadnji strani ovojnice.

 

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Komenda zadnji dan roka do 12. ure.

 

Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

-       z gotovino v tajništvu Občine Komenda

-       plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: 01100-5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi)

 

8.    OBRAVNAVANJE VLOG IN IZID RAZPISA

 

Postopek za izbiro in administrativno tehnične naloge povezane s sofinanciranjem vodi občinska uprava. Občinska uprava pregleda vloge prispele na javni razpis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, pozove predlagatelja, da jo v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. Popolne vloge pregleda s strani župana imenovana komisija. Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava.  Pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, o dodelitvi predhodno sklepa in dodelitev potrdi Občinski svet Občine Komenda. Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

9.    NADZOR IN SANKCIJE

 

Če občinska uprava Občine Komenda ugotovi, da upravičenec krši določila pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev, zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev v občinski proračun skupaj z zakonitimi obrestmi. Če upravičenec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Upravičenec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.

 

10.  INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri Mateji Drolc, tel. št. 01/72 47 409.

 

 

Datum: 21.04.2017

Številka: 430-0020/2017-1

Stanislav Poglajen

Župan