New Page 2

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/94 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl.US: U-I-274-95, 44/96 Odl.US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl.US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl.US: U-I-4/99 (16/99 popr.), 36/99 Odl.US: U-I-313/96, 59/99 Odl.US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/01-ZSam-1, 16/02 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/02-ZLS-L, 108/03 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05-UPB1, 21/06 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/07-ZSPDPO, 60/07, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2009, 24/2011) je Občinski svet občine Videm  na 7. redni seji dne 30.6.2015  sprejel

 

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERJANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE »OPPN POSLOVNO LOGISTIČNE CONE P18-M1 VIDEM PRI PTUJU«

 

I.       Splošne določbe

 

1.člen

(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja  P18-M1 območje poslovno-logistične cone Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011, 47/2014) (v nadaljevanju – območje LC Videm).

 

2.člen

(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN poslovno logistične cone P18-M1 Videm pri Ptuju« - Prenova v letu 2015, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 68/15 v aprilu 2015.

 

3.člen

(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:

·      Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

·      Komunalna oprema so:

         objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;

         objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

         objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

·      Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

·      Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

·      Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

·      Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

·      Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 

 

4.člen

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LC Videm je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in vsebuje:

·      analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,

·      analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja,

·      obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),

·      obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme  in po obračunskih območjih,

·      preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,

·      podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,

·      terminski plan izvedbe opremljanja.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LC Videm sprejme občinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na obravnavanem območju:

·      stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskih območij OBO_SPRIDZ_1);

·      stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij OBO_SPIPZ_1);

·      ceste (oznaka obračunskih območij OBO_C_1);

·      fekalna kanalizacija (oznaka obračunskih območij OBO_FK_1);

·      meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij OBO_MK_1);

·      vodovod (oznaka obračunskih območij OBO_V_1).

(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.

(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Videm (Oikos d.o.o., februar 2009, prenova avgust 2011) in Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2009, 24/2011).

 

II.     Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka

 

5.člen

(1) Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:

·      se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,

·      zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,

·      zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.

 

III.   Izračun komunalnega prispevka

 

6.člen

(1) Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na območju OPPN poslovno logistične cone P18-M1 Videm pri Ptuju se obračunajo na podlagi tega Programa opremljanja stavbnih zemljišč po naslednji formuli:

in

pri čemer je:

·    Cpi

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju po krovnem programu opremljanja

·    Cti

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju po krovnem programu opremljanja

 

·    CpiO

obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom

 

·    CtiO

obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom

 

 

(2) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

pri čemer je:

 

·         KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

·         Ap

površina parcele (m2)

·         At

neto tlorisna površina objekta (m2)

·         K

faktor dejavnosti

·         Dpi

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

·         Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·         Cpi

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

·         Cti

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

pri čemer je:

·         KPi

 izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje

·         KP

celotni izračunani komunalni prispevek

·         i

indeks rasti cen v  gradbeništvu

 

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.

(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.

 

7.člen

(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.

(3) Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

 

 

pri čemer je:

 

·         KPi

 komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

·         AtO

 neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

·         AtN

 neto tlorisna površina novega objekta (m2)

·         K

 faktor dejavnosti

·         Dti

 delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·         Cti

 stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

(4) V primeru spremembe namembnosti oz. vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

pri čemer je:

 

·         KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

·         At

neto tlorisna površina stavbe (m2)

·         KN

faktor dejavnosti novega objekta

·         KO

faktor dejavnosti obstoječega objekta

·         Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·         Cti

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.

 

8.člen

(1) Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za leto 2011.

 

9.člen

(1) Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,7, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,3.

 

10.člen

(1) Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju LC Videm s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti:

 

 

Klas. st.

Klasifikacija

Faktor K

121

Gostinske stavbe

0,7

122

Upravne in pisarniške stavbe

0,7

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

0,7

12303

Bencinski servisi

0,7

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

0,7

125

Industrijske stavbe in skladišča

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

 

11.člen

(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega območja

Površina parcel
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto [EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

OBO_SPRIDZ_1

47.900,00

27.061,40

0,565

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

OBO_SPIPZ_1

47.900,00

31.375,20

0,655

III. STROŠKI GRADNJE OPREME

 

 

 

 

Cestno omrežje

OBO_C_1

47.900,00

115.396,26

2,409

Fekalna kanalizacija

OBO_FK_1

47.900,00

48.313,98

1,009

Meteorna kanalizacija

OBO_MK_1

47.900,00

16.755,74

0,350

Vodovodno omrežje

OBO_V_1

47.900,00

18.419,81

0,385

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

 

 

257.322,40

5,372

 

(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):

 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO NTPO

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega območja

Neto tlorisna površina objekta
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto [EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

OBO_SPRIDZ_1

26.683,20

27.061,40

1,014

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

OBO_SPIPZ_1

26.683,20

31.375,20

1,176

III. STROŠKI GRADNJE OPREME

 

 

198.885,79

 

Cestno omrežje

OBO_C_1

26.683,20

115.396,26

4,325

Fekalna kanalizacija

OBO_FK_1

26.683,20

48.313,98

1,811

Meteorna kanalizacija

OBO_MK_1

26.683,20

16.755,74

0,628

Vodovodno omrežje

OBO_V_1

26.683,20

18.419,81

0,690

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

 

 

257.322,40

9,644

 

IV.    Odločba o odmeri komunalnega prispevka

 

12.člen

(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali se ne priključi na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.

 

13.člen

(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:

·      na zahtevo zavezanca;

·      ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;

·      po uradni dolžnosti.

(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:

·      če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;

·      če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.

(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.

člen

(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Videm. Občina Videm lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

 

14.člen

(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

 

16.člen

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.

(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.

(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oz. pravna oseba v lasti občine ali države.

 

V.      Prehodne in končne določbe

 

17.člen

(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju LC Videm.

 

18.člen

(1) Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Videm.

 

19.člen

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti (15.) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35-36/2014-4

Datum: 30.6.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan