New Page 2

Na podlagi druge alinee 22. člena in 38. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 5. točke 179. člena, 180. člena in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – ZGO-1-UPB1, 126/07), Navodila o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/88) ter 10. in 16. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 135/03 in 1/05 – v nadaljevanju: Odlok) se v 7. členu doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

»Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave. Šteje se, da ima stavbno zemljišče dejansko možnost priključka na komunalne in druge naprave individualne in skupne rabe, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m.«

2. člen

V Odloku se v 8. členu v tabeli dodata dve novi izjemni ugodnosti lokacije, in sicer:

   »

+-------------------+---------+----------+----------+----------+

|Izjemna ugodnost   |    I.   |    II.   |   III.   |   IV.    |

|lokacije           | območje |  območje |  območje | območje  |

+-------------------+---------+----------+----------+----------+

|Bančništvo         |   800   |    800   |    800   |   800    |

+-------------------+---------+----------+----------+----------+

|Zavarovalništvo    |   800   |    800   |    800   |   800    |

+-------------------+---------+----------+----------+----------+

                                                               «

3. člen

V Odloku se za 8. členom doda nov, 8.a člen, ki se glasi:

»Znesek nadomestila se poveča za 100% za nezasedene poslovne prostore nad 100 m2 neto poslovne površine v lasti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

Nezasedeni poslovni prostori po tem odloku so vsi tisti poslovni prostori, v katerih se ne opravlja dejavnosti vsaj eno leto ali več. Nezasedenost poslovnih prostorov se ugotavlja na podlagi podatkov, ki jih je dolžan lastnik poslovnega prostora posredovati pristojnemu občinskemu organu v skladu s 15. členom tega odloka, na podlagi evidenc, ki jih vodijo izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in na podlagi informacij javnega značaja, ki jih pridobi pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Tržič.«

4. člen

V Odloku se v 9. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Poleg zgoraj naštetih površin se štejejo za določitev in plačilo nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi površine naslednjih zemljišč, ki se uporabljajo za potrebe poslovne dejavnosti:

– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč;

– površine namenjene delavnicam na prostem;

– športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti;

– funkcionalne površine za obratovanje bencinskih servisov;

– druge površine za opravljanje podobnih poslovnih dejavnosti.«

5. člen

V Odloku se za 12. členom doda nov 12.a člen, ki se glasi:

»Zavezanci, ki so v preteklem letu vložili sredstva v zunanjo ureditev objektov (fasade, strehe, stavbno pohištvo – okna) in so ti objekti razglašeni za nepremične kulturne in zgodovinske objekte na podlagi Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Tržič za kulturni in zgodovinski spomenik (UVG, št. 7/85) ali so evidentirani v Registru kulturne dediščine, se lahko za določeno obdobje oprostijo plačila nadomestila, in sicer:

– za vložena sredstva v višini od 800,00 EUR do 2.000,00 EUR se oprostijo za obdobje 1 leta,

– za vložena sredstva v višini od 2.000,00 EUR do 4.000,00 EUR se oprostijo za obdobje 2 let,

– za vložena sredstva v višini od 4.000,00 EUR do 6.000,00 EUR se oprostijo za obdobje 3 let,

– za vložena sredstva v višini od 6.000,00 EUR do 8.000,00 EUR se oprostijo za obdobje 4 let,

– za vložena sredstva v višini nad 8.000,00 EUR se oprostijo za obdobje 5 let.

Zavezanci vložijo vlogo za oprostitev do konca leta, oprostitev pa se upošteva z naslednjim koledarskim letom. K vlogi za oprostitev morajo zavezanci predložiti naslednja dokazila:

– originalne račune,

– kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj in

– dovoljenje za poseg v prostor, kolikor je le to potrebno.«

6. člen

V Odloku se 18. člen nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcija pristojna za javne finance in Medobčinski inšpektorat Kranj.«

7. člen

V Odloku se 19. člen nadomesti z novim, ki se glasi:

»Zavezanec, ki ne sporoči spremembe podatkov, potrebnih za odmero, ali na zahtevo pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave Občine Tržič ne sporoči pisno podatkov po 15. členu tega odloka ali sporoči nepravilne ali lažne podatke, stori prekršek in se kaznuje:

– pravna oseba z globo 850,00 EUR;

– posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z globo 500,00 EUR;

– odgovorna oseba pravne osebe z globo 250,00 EUR;

– posameznik z globo 250,00 EUR.«

8. člen

Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 422-012/2009-34

Tržič, dne 19. marca 2010

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.