New Page 2

Na podlagi 1. točke 8. člena in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) ter v zvezi z 85. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je Svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne 27. 3. 2003 sprejel

O D L O K

o območjih predkupne pravice Občine Ajdovščina na nepremičninah

1. člen

S tem odlokom Občina Ajdovščina določa območja, na katerem velja predkupna pravica na nepremičninah.

2. člen

Predkupna pravica Občine Ajdovščina na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini ter znotraj območij obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v občini.

3. člen

Območja poselitve po tem odloku so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.

Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so območja zgrajenih infrastruturnih omrežij in objektov ter območja, predvidena za njihovo izgradnjo ali širitev, ki so kot taka določena v občinskih prostorskih aktih.

4. člen

Območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in objektov, na katerih velja predkupna pravica občine na nepremičninah po tem odloku, so prikazana v prostorskem redu občine, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.

5. člen

Do uveljavitve prostorskega reda občine veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana v prostorskih sestavinah veljavnega dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina – Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98; Uradni list RS, št. 87/99 in 17/03) kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalo in energetiko, urbana območja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.

6. člen

Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov, po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.

7. člen

Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled na sedežu Občine Ajdovščina, na oddelku za okolje in prostor.

8. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-4/2003

Ajdovščina, dne 27. marca 2003.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.