New Page 1

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Vitanje UPB1(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/12) je Občinski svet Občine Vitanje na 6. redni seji dne 22.9.2015 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI OBMOČIJ KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA V OBČINI VITANJE

 

1. člen

1) S tem sklepom se odloči o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja na območju občine Vitanje, na podlagi česar se pristopi k izvedbi potrebne prometne  signalizacije.

2) Za območje kratkotrajnega parkiranja se določijo javna parkirišča na območju Grajskega trga, na zemljišču s parcelno številko 277/6-del, ter delno na parkirišču pri Zdravstvenemu domu Vitanje, na zemljišču s parcelno številko 53/2-del v k.o.Vitanje. Sestavni del tega sklepa je grafična priloga prometne ureditve.

3) Upravljavec parkirišča je Komunala Vitanje javno podjetje d.o.o..

4) Za območje kratkotrajnega parkiranja se šteje prometna površina, označena kot parkirni prostor in se na njih ne plačuje parkirnina, čas trajanja parkiranja pa je omejen in označen z ustrezno horizontalno in vertikalno signalizacijo.

2. člen

1) Parkiranje na območju je omejeno na največ dve uri.

2) Parkirni prostori na katerih velja omejitev, so označeni s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo na dostopu na parkirišče.

3. člen

1) Omejitev kratkotrajnega parkiranja velja vsak delavnik med 7. do 15. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih omejitve parkiranja ni.

2) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.

 

4. člen

Dovolilnico izda občinska uprava Občine Vitanje na podlagi vloge upravičenca.

 

5. člen

1) Ta sklep začne veljati v 15. dneh po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Uporabljati se prične po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.

 

Številka : 9000-004/2015-005

Datum : 22.9.2015

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan