Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 140. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01 in 50/01) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 31.seji dne 21.3.2002 sprejel
 
O D L O K
 
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2001
 
1. člen
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrovnik za leto 2001 z naslednjimi izkazi:
 
V tisočih tolarjih
 
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
 
 
I. Prihodki skupaj
189.818.049
 
II. Odhodki skupaj
199.642.984
 
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
-9.824.935
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
 
 
IV.Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
-
 
V.Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
-
 
VI.Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
-
 
C) Račun financiranja
 
VIII.Zadolževanje
-
 
IX.Odplačilo dolga skupaj
-
 
X.Neto zadolževanje
-
 
XI.Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
-9.824.935
 
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
 
2. člen
 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2001 ter njihova realizacija, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
 
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem glasilu Brazde.
 

Datum: 21.03.2002
Številka: 40203-1/02
Župan-Polgármester
Občina Dobrovnik-Dobronak Község
Marjan KARDINAR,univ.dipl.inž.agr.,l.r.
 

 

 

A Közfinanszírozásról szóló Törvény (SzK Hiv. Lap. 9/99, 124/00 és 79/01) 96. és 98. cikkelye, valamint Dobronak Község Statútumának (SzK Hiv. Lap 34/99, 23/01 és 50/01) 140. cikkelye alapján Dobronak Község Községi Tanácsának 2002. 03.21-ei ,31. ülésén elfogadta  a

 

 

Dobronak Község 2001-es évi költségvetési zárszámadásáról szóló

 

 

SZABÁLYRENDELET

 

 

1. cikkely

 

 

Az alábbi kimutatásokkal  elfogadásra kerül Dobronak Község 2001- es évi költségvetésének zárszámadása:

 

 

 

000 tollar

 

bevételek és kiadások mérlege

 

 

I. Bevételek összesen

189.818.049

 

II. Kiadások összesen

199.642.984

 

III. Költségvetési többlet (hiány)

-9.824.935

 

 

Pénzügyi követelések és beruházások számlája

 

 

IV.Adott hitelek beérkezett törlesztési  részletei  és tőkerészesedések értékesitése

-

 

V.Adott hitelek és tőkerészesedés  emelkedése

-

 

VI.A felvett  és adott hitelek egyenlege, tőkerészesedések változásai 

-

 

 

Finanszirozási számla

 

 

VIII.Eladósodás

-

 

IX.Adosság törlesztése összesen

-

 

X.Netto eladósodás

-

 

XI. A számlákon lévő források emelkedése (csökkenése)

-9.824.935

 

A számlán jelentkező hiáy  az előző évből áthozott, a számlán lévő forrásokból nyer fedezetet.

 

 

2. cikkely

 

 

Dobronak Község 2001-es évi költségvetése  részletes zárszámadaását és a források  felhasználását  a bevételi mérleg, valamint jelen  szabályrendelet részét képező külön költségvetési részleg tartalmazza.

 

 

3. cikkely

 

 

Jelen szabályrendelet a Brazde- Barázdák közégi lapban való megjelenés utáni nap lép hatályaba.

 

 

Kelt:2002.03.21

 

 

Szám: 40203-1/02

 

 

Župan-Polgármester

 

 

Občina Dobrovnik-Dobronak Község

 

 

Marjan KARDINAR,univ.dipl.inž.agr.,l.r.