New Page 2

 

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00), 41. in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – UPB4 (Uradni list RS, št. 98/05), ter 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. št. 89/04) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) so Občinski sveti občin: Dobrepolje, dne 29. 3. 2006, Grosuplje, dne 5. 4. 2006, Ivančna Gorica, dne 9. 2. 2006 in Škofljica, dne 7. 3. 2006, na svojih sejah sprejeli

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje

 

 

1. člen

 

 

V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97) se beseda »Kolodvorska« nadomesti z besedo »Taborska«, črta se beseda »in« ter se nadomesti z vejico, za besedo »Gorica« pa se doda besedilo »in Občina Škofljica, s sedežem Šmarska cesta 3, Škofljica«.

 

 

2. člen

 

 

V 2. členu se v drugem odstavku pred besedo »Grosuplje« doda številka »1290«, v tretjem odstavku se pri kratici »GŠŠ« črta zadnja črka »Š«, besedilo četrtega odstavka se črta in nadomesti z besedilom »Matična šola je v Občini Grosuplje, in ima tri podružnice:

 

 

1. Podružnica v Občini Dobrepolje,

 

 

2. Podružnica v Občini Ivančna Gorica,

 

 

3. Podružnica v Občini Škofljica.«

 

 

3. člen

 

 

V drugem odstavku 9. člena se črtajo besede »Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet« in se nadomestijo z besedami »Uprava Republike Slovenije za javna plačila« v ustreznih sklonih.

 

 

4. člen

 

 

V 10. členu se črta beseda »naselij«, črta se beseda »in« ter nadomesti z vejico, za besedo »Gorica« pa se doda besedilo »in Občine Škofljica«.

 

 

5. člen

 

 

V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje« in se nadomesti z besedilom »M 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol«.

 

 

6. člen

 

 

V 16. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »vsake občine ustanoviteljice po enega.« in nadomesti z besedilom »občin ustanoviteljic.« V prvem stavku petega odstavka se črta besedilo »vsake občine ustanoviteljice po enega člana.« in nadomesti z besedilom »občin ustanoviteljic, tako da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, stalnega predstavnika.

 

 

Predstavniki Občine Ivančna Gorica, Občine Dobrepolje in Občine Škofljica se izmenjujejo v mandatu, tako da ostajata v tekočem mandatu, člana sveta, predstavnika Občine Ivančna Gorica in Občine Dobrepolje. V naslednjem mandatu sta predstavnika Občine Ivančna Gorica in Občine Škofljica, v naslednjem mandatu predstavnika Občine Škofljica in Občine Dobrepolje in še v naslednjem predstavnika Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica« in v tretjem stavku petega odstavka 16. člena se črta besedilo »vsake občine ustanoviteljice po enega.« in nadomesti z besedilom »občin ustanoviteljic, tako da imajo starši iz Občine Grosuplje stalnega predstavnika, predstavniki staršev iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica pa se izmenjujejo v mandatu tako, da je v naslednjem mandatu v svet obvezno imenovan predstavnik staršev tiste občine, ki v tekočem mandatu nima predstavnika ustanoviteljev.«

 

 

7. člen

 

 

Za 47. členom se doda nov 48. člen, ki se glasi:

 

 

»S tem odlokom pristopa kot ustanoviteljica Glasbene šole Grosuplje tudi Občina Škofljica in ustanavlja podružnico na Škofljici.

 

 

Občinski svet Občine Škofljica s sprejemom tega odloka sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje v celoti in vsebini, kot so ga že sprejele občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica v letu 1997 (Uradni list RS, št. 41/97), ki se s sprejemom tega odloka tudi strinjajo s pristopom Občine Škofljica in z ustanovitvijo podružnice na Škofljici.

 

 

Razmerja glede financiranja in izvajanja programa glasbene šole bodo ustanoviteljice urejale skladno s predpisi in medsebojnimi dogovori.«

 

 

8. člen

 

 

Sedanji 48. člen postane 49. člen.

 

 

9. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 601-1/97

 

 

Dobrepolje, dne 29. marca 2006

 

 

Občina Dobrepolje

 

 

Zanjo župan Anton Jakopič l.r.

 

 

Št. 601-1/97

 

 

Grosuplje, dne 25. aprila 2006

 

 

Občina Grosuplje

 

 

Zanjo župan Janez Lesjak l.r.

 

 

Št. 60100-0001/97-2

 

 

Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006

 

 

Občina Ivančna Gorica

 

 

Zanjo župan Jernej Lampret l.r.

 

 

Št. 007-5/2006

 

 

Škofljica, dne 24. aprila 2006

 

 

Občina Škofljica

 

 

Zanjo župan dr. Jože Jurkovič l.r.