New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0098/2007-(41/04)          

 

Datum:    10.10.2007

 

 

 

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 10. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 10. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 17. 10. 2007 ob 16. uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

 

 

Obveščamo vas, da se umikata 11. in 14. točka in dodaja nova 12. točka dnevnega reda. Predlagani dnevni red je naslednji:

 

 

1.

Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.9.2007 in Poročila o izvršitvi sklepov    9. seje (gradivo)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

3.

Kadrovske zadeve (gradivo A, B, C, D)

4.

Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F)

5.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MOK–druga obravnava

6.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - druga obravnava

7.

Odlok o priznanjih Mestne občine Kranj – druga obravnava (gradivo)

8.

Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov in vzgojno-varstvenega zavoda – druga obravnava

9.

Odlok o dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v MOK – prva obravnava

10.

Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (gradivo)

11.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (gradivo)

12.

Pravila Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike (gradivo)

13.

Soglasje h Pravilom Zavoda za šport Kranj (gradivo)

14.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za obdobje od 2007 – 2017 – predlog – druga obravnava (gradivo)

15.

Poročilo – mnenje in priporočila Nadzornega odbora na podlagi opravljene revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti pri gradnji prizidka Zdravstvenega doma Kranj (gradivo)

16.

Informacija - knjižnica (gradivo)

17.

Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2007 (gradivo)

 

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

                                                                                  Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                        Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo