New Page 1

Občina Ljutomer objavlja na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 4/2014 in 5/2014-popr.) v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 66/2016)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2017

 

1.            Predmet tega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju mladinskega dela na področju mladinskega sektorja v občini Ljutomer za leto 2017 za namen doseganja sprememb za mlade v družbi, omogočanje mladim pridobivati neformalna znanja, izkušnje in sposobnosti in spodbuditi njihovo aktivno participacijo v družbi.

 

2.            Višina razpisanih sredstev:  6.590 EUR.

 

3.            Na razpis se lahko prijavijo:

·       mladinske organizacije, ki izvajajo mladinski program, ki poteka med vrstniki nepretrgoma večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev in

·       organizacije za mlade, ki izvajajo program za mlade, ki poteka nepretrgoma skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih.

4.            Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

·       imeti mora sedež v občini Ljutomer,

·       biti mora registriran najmanj eno leto pred podajo prijave,

·       razpolagati mora z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje.

Dodatni pogoji za prijavitelja, ki je registriran kot društvo:

·       imeti mora urejeno evidenco o članstvu,

·       imeti mora najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in 70 % vodstva starega od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

5.            Občina Ljutomer bo sofinancirala programe z naslednjo vsebino:

·       avtonomija mladih,

·       informiranje mladih,

·       neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,

·       dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,

·       skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,

·       prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,

·       mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,

·       zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

·       dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in

·       sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

6.            Smatra se, da je področje zajeto poglobljeno in celostno, če se na letni ravni izvede šest ali več projektov z vsebino iz 5. točke tega razpisa, razporejenih skozi celo leto.

 

7.            Prijava se poda izključno na obrazcu razpisne dokumentacije, ki se lahko dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

8.            Prijavitelj je dolžan pri objavah, vabilih, javnem nastopanju, izdajanju publikacij, promocijskega gradiva in drugega informativnega gradiva navajati, da program sofinancira Občina Ljutomer.

 

9.            Rok za podajo vlog je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin. Prijavitelji morajo prijavo poslati na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka dana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti formata A4 z oznako «NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MLADINA 2017«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Nepravočasno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

10.          Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo lahko v roku 8 dni od prejema poziva, vlogo dopolnili. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.

 

11.          Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po opravljenem vrednotenju programov. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

12.          Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02/584-90-54 (Karmen Lah).

 

Številka: 093-2/2017-4103

Datum: 10.4.2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja