New Page 2

 

Na podlagi določila 67. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2007) je občinski svet Občine Cirkulane na svoji 8. redni seji dne 26. 04. 2007, sprejel

 

 

Odlok

 

 

o vaških odborih

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja organizacijo in način dela vaških odborov v občini Cirkulane.

 

 

2. člen

 

 

Odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta

 

 

3. člen

 

 

Vaški odbor šteje 5 - 9 članov.

 

 

4. člen

 

 

Vaški odbor ima predsednika, ki ga člani vaške skupnosti izvolijo izmed sebe in je član vaškega odbora.

 

 

Predsednik predstavlja in zastopa odbor, posreduje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za posredovanje odločitev odbora in poroča zboru občanov o delu vaškega odbora.

 

 

II. NAČIN DELA ODBOROV

 

 

5. člen

 

 

Odbor dela in sprejema svoja stališča na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

 

 

6. člen

 

 

Prvo sejo vaške skupnosti skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta na kateri se izvoli vaški odbor in predsednik.

 

 

7. člen

 

 

Redne seje vaškega odbora skliče predsednik vaškega odbora.

 

 

O poteku seje odbora se piše zapisnik, ki obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisnik se pošlje občinski upravi in županu.

 

 

III. KOORDINACIJA VAŠKIH SKUPNOSTI

 

 

8. člen

 

 

Koordinacija vaških skupnosti je posvetovalno telo občinskega sveta in je ustanovljeno s tem odlokom.

 

 

Koordinacija vaških skupnosti je povezovalno telo med vaškimi odbori in županom, občinskim svetom ter občinsko upravo.

 

 

9. člen

 

 

Koordinacija vaških skupnosti je sestavljena iz vseh predsednikov vaških odborov (VO) in treh svetnikov, ki jih imenuje občinski svet.

 

 

Predsednika koordinacije vaških skupnosti izvolijo izmed svojih članov in je po pravilu svetnik.

 

 

10. člen

 

 

Koordinacija vaških skupnosti deluje na svojih sejah. Prvo sejo koordinacije vaških skupnosti skliče župan, podžupan ali svetnik, ki ga pooblasti župan.

 

 

Sejo skliče predsednik koordinacije vaških skupnosti najmanj trikrat letno.

 

 

Na sejo so vabljeni: župan in direktor občinske uprave ter po potrebi zunanji člani.

 

 

11. člen

 

 

Vabilo s predlogom dnevnega reda in z gradivom se pošlje vsem članom KVS najpozneje sedem dni pred sejo.

 

 

12. člen

 

 

Koordinacija vaških skupnosti  deluje na sejah na kateri je prisotna večina vseh članov in najmanj dva svetnika  ter sprejema svoje odločitve, stališča in predloge sklepov z večino glasov navzočih  članov.

 

 

Predlogi sklepov se morajo obravnavati na sejah občinskega sveta ali pristojnega odbora.

 

 

Predlogi sklepa za svet niso obvezujoči.

 

 

13. člen

 

 

Za delovanje koordinacije vaških skupnosti veljajo pravila za delovanje delovnih teles v skladu s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

 

 

 

VI. KONČNA DOLOČBA

 

 

14. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Št.: 007- 04/ 2007

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec