New Page 1

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09)  in 110. člena Statuta občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet občine Kidričevo na 5. redni seji dne  07.04.2011  sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2010

1. člen

Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna občine Kidričevo so bili v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

 

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

8.032.564

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.390.825

70

DAVČNI PRIHODKI

4.924.961

 

700

Davki na dohodek in dobiček

3.971.805

 

703

Davki na premoženje

678.789

 

704

Domači davki na blago in storitve

274.367

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

465.864

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

92.749

 

711

Takse in pristojbine

1.646

 

712

Denarne kazni

3.733

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

714

Drugi nedavčni prihodki

367.736

72

KAPITALSKI PRIHODKI

246.894

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

246.894

73

PREJETE DONACIJE

25.750

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

25.750

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.369.095

 

740

Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij

362.317

 

741

Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU

2.006.778

 

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.822.995

40

TEKOČI ODHODKI

1.622.725

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

354.388

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

57.084

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.163.785

 

403

Plačila domačih obresti

27.468

 

409

Rezerve

20.000

41

TEKOČI TRANSFERI

1.741.905

 

410

Subvencije

41.233

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.154.021

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

229.964

 

413

Drugi tekoči domači transferi

316.687

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.148.956

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.148.956

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

309.409

 

431

Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač.upor.

31.896

 

432

Invest.transf.proračunskim uporabnikom

277.513

 

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

-1.790.431

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eur

Skupina/Podskupina kontov

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

799

75

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

799

 

750

Prejeta vračila danih posojil

799

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

 

 

 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

 

 

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

799

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v eur

Skupina/Podskupina kontov

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.600.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.600.000

 

500

Domače zadolževanje

1.600.000

 

 

 

 

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

63.897

55

ODPLAČILA DOLGA

63.897

 

550

Odplačila domačega dolga

63.897

 

 

 

 

IX

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-253.529

 

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

1.536.103

 

 

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE

 

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.790.431

 

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 2009

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

390.743

 

 

 

 

3. člen

Stanje na računu občinske rezerve je 63.764,06 €  se prenese v proračun 2011.

 

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 007-3/2011

Kidričevo, 08.04.2011

 

 

Občina Kidričevo

 

Župan Anton LESKOVAR