Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Kidričevo na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta pravilnik določa način pridobivanja, namen, pogoje, upravičence in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za neposredne in posredne finančne intervencije v podjetništvo in obrt v Občini Kidričevo (državne in nedržavne pomoči).
 
2. člen
 
Sredstva za finančne intervencije v podjetništvo in obrt se zagotavljajo (v nadaljevanju: sredstva):
 
 
– iz sredstev proračuna Občine Kidričevo za program pospeševanja podjetništva v Občini Kidričevo,
 
 
– iz drugih virov.
 
3. člen
 
Sredstva se dodeljujejo po programu, ki ga s sprejemom proračuna na predlog pristojnega odbora vsako leto sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. V programu se določijo vrste ukrepov, prioritete za pridobitev sredstev in višina finančnih sredstev za posamezne ukrepe.
 
4. člen
 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja podjetništva in obrti Občine Kidričevo se finančna sredstva usmerjajo v:
 
 
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje v naložbene dejavnosti v podjetništvo in obrt,
 
 
– optimalno in razumno koriščenje proizvodnih in storitvenih kapacitet, uvajanje novih tehnologij (produktivnejših, racionalnih, ekološko varnejših),
 
 
– večanju kakovosti proizvodov in storitev,
 
 
– ohranjanje in razvijanje obrti,
 
 
– razvijanje inovacij,
 
 
– pridobivanje in razvijanje lastnih licenc, know-how, tehnološkega znanja ipd.,
 
 
– zniževanje brezposelnosti in odpiranje novih delovnih mest na območju Občine Kidričevo,
 
 
– rast malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov in obrtnikov,
 
 
– privabljanje dobrih investitorjev izven območja Občine Kidričevo, ki odpirajo nova delovna mesta za občane Kidričevega,
 
 
– zagotovitev stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja podjetnikov,
 
 
– pospeševanje podjetniške dejavnosti v okviru različnih združenj (šola, društva, združenja ipd.),
 
 
– celovit razvoj podjetništva in obrti,
 
 
– projekte in programe razvoja podjetništva in obrti lokalnega, regionalnega in nacionalnega značaja.
 
II. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
 
 
5. člen
 
Upravičenci do sredstev na podlagi določb tega pravilnika so:
 
 
– vse gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z zakonom gospodarskih družbah (ZGD), ki izpolnjujejo naslednje pogoje za majhna in srednja velika podjetja:
 
 
Majhno podjetje:
 
 
– ima manj kot 50 zaposlenih in
 
 
– ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR,
 
 
– je neodvisno podjetje.
 
 
Srednje veliko podjetje:
 
 
– ima manj kot 250 zaposlenih in
 
 
– ima letni promet, ki je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 27 mio EUR,
 
 
– je neodvisno podjetje.
 
 
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna in srednje velika podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike.
 
 
Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji, ki se nanašajo na gospodarske družbe oziroma podjetja smiselno upoštevajo, razen če je zanj določena drugačna ureditev. Navedene gospodarske družbe imajo sedež dejavnosti na območju Občine Kidričevo.
 
 
Gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alinee tega člena in imajo sedež dejavnosti izven območja Občine Kidričevo ter imajo poslovno enoto na območju Občine Kidričevo, v kateri zaposlujejo najmanj 1/2 oseb iz območja Občine Kidričevo (stalno prebivališče), in sicer za nedoločen čas.
 
 
Interesna združenja, ki so povezana s podjetništvom (obrtna zbornica, gospodarska zbornica, društva, šole-podjetniški krožki ipd.).
 
 
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Kidričevo. Do finančnih intervencij niso upravičene gospodarske družbe v težavah.
 
 
Za nagrade, namenjene za inovacije, lahko kandidirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, s sedežem dejavnosti v Občini Kidričevo.
 
6. člen
 
Upravičenci iz 5. člena tega pravilnika lahko pridobijo sredstva za namene 15. člena tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Finančno pomoč, ki jo prištevamo med državne pomoči, je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta, investicije ali usposabljanja oziroma je zanj nujno.
 
 
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.
 
7. člen
 
Sredstva za intervencije v podjetništvo in obrt se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva, v višini kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Kidričevo. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del sredstev pa se lahko nameni za razvojne naloge s področja podjetništva, in obrti kot so: projekti, programi, skupni nastopi na sejemskih prireditvah, svetovanja ipd.- posredne finančne intervencije.
 
8. člen
 
Pristojni odbor za gospodarstvo Občinskega sveta občine Kidričevo na predlog strokovnih služb sprejme merila za dodeljevanje sredstev tekočega leta in pogoje javnega razpisa. Javni razpis se izvede v roku 30 dni po sprejemu na odboru. Vloge z dokumentacijo sprejema pristojni oddelek občinska uprava Občine Kidričevo.
 
9. člen
 
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na podlagi izkazanih računov ustreznih služb, projektne dokumentacije, razvojnih programov in poslovnih načrtov ter strategij, ustreznih soglasij in dovoljenj, in pod pogoji, ki so določeni s tem pravilnikom in razpisi. Razpisi Občine Kidričevo morajo vsebovati naslednje:
 
 
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
 
 
– višina razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
 
 
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi,
 
 
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
 
 
– rok za vložitev prošenj,
 
 
– navedba mesta za vložitev prošenj.
 
 
Javni razpis z zgoraj navedeno vsebino se izvede tudi pri podeljevanju nagrad za inovacije.
 
10. člen
 
Za izvedbo javnega razpisa skrbi odbor za gospodarstvo (v nadaljevanju: odbor).
 
 
O dodelitvi sredstev ne more odločati član odbora, kadar je on ali njegov ožji družinski član oziroma gospodarska družba, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je član odbora ali njegov ožji družinski član, prosilec za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Občine Kidričevo.
 
11. člen
 
Odbor pripravi razpisno dokumentacijo, javni razpis, katerega objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasne prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan občine v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika s sklepom oziroma sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
 
 
– namen in višina sredstev,
 
 
– pogoji plačila,
 
 
– možnost preverjanja namenske porabe sredstev.
 
 
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
 
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
 
 
12. člen
 
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja odbor za gospodarstvo Občine Kidričevo ali od njega pooblaščena druga institucija ter člani občinske uprave Občine Kidričevo, ki so pristojni za proračun in finance, ki enkrat letno poročajo občinskemu svetu.
 
13. člen
 
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
 
 
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 
 
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
 
 
– da je upravičenec odtujil (prodal) stroje in opremo ali objekt, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 3 let,
 
 
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
 
14. člen
 
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto v skladu z določili 13. člena tega pravilnika.
 
IV. NAMEMBNOST SREDSTEV
 
15. člen
 
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
 
 
– nakup in ureditev zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov na območju Občine Kidričevo, zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve obstoječe proizvodnje oziroma storitev ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa,
 
 
– nakup, gradnjo ali rekonstrukcijo poslovnih prostorov na območju Občine Kidričevo, zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve obstoječe proizvodnje oziroma storitve ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa,
 
 
– nakup novih osnovnih sredstev (opreme), zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve obstoječe proizvodnje oziroma storitve ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa,
 
 
– sofinanciranje poslovnih načrtov, razvojnih programov, poslovnih strategij, zaradi širitve obstoječe proizvodnje oziroma storitve ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa,
 
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest,
 
 
– samozaposlitev,
 
 
– izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih delavcev,
 
 
– nagrade nosilcev inovacij in razvojno raziskovalne dejavnosti s področja gospodarstva,
 
 
– za nastop podjetnikov na sejmih in javnih prireditvah (prva udeležba na določenem sejmu oziroma prireditvi),
 
 
– za delovanje podjetniških krožkov,
 
 
– za izvajanje posameznih aktivnosti podjetniških in obrtnih združenj (obrtna zbornica, gospodarska zbornica, skladi ipd.),
 
 
– sofinanciranje razvojnih programov in projektov (lokalnih, regionalnih, nacionalnih),
 
 
– subvencioniranje obrestne mere za posojila.
 
 
1. Nagrajevanje inovacij
 
 
Namen ukrepa: nagrajevanje in spodbujanje inovativnega razvoja podjetništva in obrti na območju Občine Kidričevo, uvajanje inovacij v proizvodnjo in storitve (izboljšanje tehnologije, uvajanje novih izdelkov in storitev ipd.), uvajanje novih postopkov proizvodnje ali storitev (hitrejše, racionalnejše ipd.).
 
 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – nagrada
 
 
Pogoji za dodelitev sredstev:
 
 
– vloge lahko vlagajo vse gospodarske družbe (mala in srednja podjetja) in samostojni podjetniki posamezniki, s sedežem dejavnosti na območju Občine Kidričevo,
 
 
– prosilci oddajajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo dokumentacijo,
 
 
– k vlogi mora biti priloženo potrdilo o inovaciji s strani pooblaščene institucije (gospodarska zbornica, ministrstvo ipd.),
 
 
– v vlogi morajo biti navedeni osnovni podatki: naziv inovacije, seznam inovatorjev, tržna vrednost inovacije, uporabnost inovacije (se že uporablja: DA, NE, delno), kdaj in kje je bila potrjena. Lahko so navedeni še drugi pomembni podatki.
 
 
Višina nagrade: do 50.000 SIT na potrjeno inovacijo s strani pooblaščenih institucij. Sredstva se dodeljujejo na število inovacij, ne pa na število inovatorjev. Upravičenec lahko prijavi več inovacij za tekoče leto, toda vsako le enkrat.
 
 
Dodatni pogoji: Dokazilo o potrditvi inovacije s strani pooblaščenih institucij.
 
 
2. Sofinanciranje stroškov izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih
 
 
Namen ukrepa: spodbujanje dodatnega izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih oseb, seznanjanja z obstoječo (predvsem novo) zakonodajo, sodobno tehnologijo ipd. Upoštevajo se le dodatna izobraževanja (seminarji, tečaji, posveti), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (šolanje za pridobitev določene stopnje izobrazbe).
 
 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija, posredna-plačilo storitev
 
 
Pogoji za dodelitev sredstev:
 
 
– podjetniki in njihovi zaposleni v malih podjetjih oziroma pri samostojnih podjetnikih, s sedežem dejavnosti na območju Občine Kidričevo.
 
 
– za zaposlene v poslovnih enotah, ki delujejo na območju Občine Kidričevo, sedež dejavnosti (mala podjetja oziroma samostojni podjetniki) pa imajo izven tega območja,
 
 
– dodatna izobraževanja so lahko: seminarji, posveti, tečaji, demonstracijske predstavitve, določeni preizkusi znanja (po sekcijah), potrdila oziroma dovoljenja za pridobitev posebnih dovoljenj in odločb (na podlagi izvedenega izobraževanja),
 
 

– da se izobraževanje izvaja na ozemlju Republike Slovenije.

 
 
Vloge se oddajajo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo zahtevano dokumentacijo (račun, potrdilo o plačanem računu, potrdilo o opravljenem izobraževanju oziroma vabilo in program izobraževanja, kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil). Upravičenec lahko prijavi večje število izobraževanj na leto.
 
 
Višina sofinanciranja:
 
 
– do 50% upravičenih stroškov splošnih izobraževanj (javni razpis),
 
 
– do 25% upravičenih stroškov posebnih izobraževanj (javni razpis).
 
 
Upravičeni stroški:
 
 
– za podjetnike in njihove zaposlene: storitev izobraževanja pooblaščene institucije (izločeni potni stroški, prenočišče) ter stroški izobraževanja (predavanje – kotizacija ipd.).
 
 
Splošna izobraževanja:
 
 
– tečaji računalništva,
 
 
– tečaji tujih jezikov.
 
 
Posebna izobraževanja so:
 
 
– seminarji, posveti in druga izobraževanja o zakonodaji (razlaga zakonov, strokovne delavnice ipd.),
 
 
– specialistična izobraževanja in izpiti pri inženirski zbornici (orodjarska, gradbeniška ipd.)
 
 
– specialistična izobraževanja in izpiti (za borzne posrednike, cenilce nepremičnin, računovodje, managerje, poslovodje ipd.)
 
 
– tečaji uporabe nove tehnologije, orodij, strojev ipd.
 
 
3. Naložbe v podjetništvo in obrt
 
 
Namen ukrepa: vlaganje v opremo in poslovne prostore ter zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, zaradi ustanovitve novega podjetja ali širitve proizvodnega oziroma storitvenega programa ali zaradi uvajanja novega proizvodnega ali storitvenega programa.
 
 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija.
 
 
Pogoji za dodelitev sredstev:
 
 
– upravičenci (mala podjetja ali samostojni podjetniki posamezniki) oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo dokumentacijo (računi oziroma predračuni, dokazila o plačanih računih oziroma predračunih, kupoprodajna pogodba, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih DURS, BON-2 (mala podjetja), ustrezna dovoljenja (gradbena, uporabna ipd.) oziroma priglasitev del lokacijska informacija,
 
 
– nova oprema (le stalna sredstva, ne drobni inventar), katerih posamezna nabavna vrednost presega 200.000 SIT,
 
 
– sofinancirani prostor ali zemljišče se ne sme prodati ali odtujiti najmanj 5 let po pridobitvi subvencije,
 
 
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup telefonov, pohištva, osebnih in kombiniranih vozil, faksov, kopirnih strojev, računski strojev,
 
 
– subvencije se ne dodeljujejo podjetnikom, ki delujejo na področju: jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, transporta, kmetijstva in ribištva,
 
 
– ni nujno, da investicije odpirajo nova delovna mesta,
 
 
– investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po zaključku investicije in prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči.
 
 
Višina sofinanciranja, upravičeni stroški in dodatni pogoji:
 
 
3.1. Izdelava poslovnega načrta in poslovnih strategij podjetja (opravljena storitev zunanjih izvajalcev iz Republike Slovenije):
 
 
– za poslovno enoto, ki ima sedež na območju Občine Kidričevo:subvencija znaša do 50% stroškov izdelave poslovnega načrta ali poslovne strategije za isti namen,
 
 
– za poslovne enote, s sedežem izven območja Občine Kidričevo, poslovni načrt oziroma poslovna strategija pa zajema tudi enoto na območju Občine Kidričevo:subvencija znaša do 25% stroškov izdelave poslovnega načrta. za isti namen.
 
 
3.2. Nakup nematerialnih pravic (licence, patenti, know-how, nepatentirano tehnično znanje):
 
 
– za poslovno enoto, ki ima sedež na območju Občine Kidričevo:
 
 
subvencija znaša do 15% stroškov nakupa nematerialnih pravic,
 
 
– za poslovne enote, s sedežem izven območja Občine Kidričevo, potrdila pa se nanašajo tudi na enoto na območju Občine Kidričevo:
 
 
subvencija znaša do 7% stroškov.
 
 
3.3. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev, katerih posamezna nabavna vrednost presega 200.000 SIT
 
 
– subvencija znaša do 15% upravičenih stroškov., vendar največ 1 mio SIT na posamezno osnovno sredstvo
 
 
Dovoljena osnovna sredstva:
 
 
– nova računalniška strojna oprema,
 
 
– nova programska oprema – ne upoštevajo se programi za igralne avtomate,
 
 
– novi stroji in naprave za proizvodno ali storitveno dejavnost: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki ipd.
 
 
3.4. Nakup ali gradnja poslovnega prostora ali objekta¸ ali razširitev obstoječih poslovnih prostorov (lastni ali najem),
 
 
– nakup, gradnja ali razširitev prostora za potrebe poslovne dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih programov),
 
 
– poslovni prostor se lahko nahaja le na območju Občine Kidričevo,
 
 
– upravičenec mora imeti poslovni prostor, za katero je uveljavljal subvencijo najmanj 5 let po prejemu subvencije (ne sme ga prodati oziroma odtujiti),
 
 
– poslovni prostori se morajo pričeti uporabljati za namene, ki so bili prijavljeni v vlogi, najkasneje v roku enega leta po pridobitvi subvencije,
 
 
– subvencija znaša do 15% upravičenih stroškov oziroma največ 500.000 SIT na upravičenca letno.
 
 
3.5. Nakup zemljišča za poslovne namene:
 
 
– nakup zemljišča za gradnjo novega objekta – potrebe poslovne dejavnosti (razširitev ali uvajanja novih programov),
 
 
– zemljišče se lahko nahaja le na območju Občine Kidričevo,
 
 
– upravičenec, mora imeti poslovni prostor ali zemljišče, za katero je uveljavljal subvencijo najmanj 5 let po prejemu subvencije (ne sme ga prodati oziroma odtujiti),
 
 
– subvencija znaša do 15% upravičenih stroškov oziroma največ 500.000 SIT na upravičenca letno.
 
 
4. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest za nedoločen čas
 
 
Namen ukrepa: odpiranje novih delovnih mest za registrirane brezposelne osebe v majhnih in srednje velikih podjetjih na območju Občine Kidričevo.
 
 
Vrsta sofinanciranja: neposredna – subvencija
 
 
Pogoji za dodelitev sredstev:
 
 
Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku s priloženo dokumentacijo:
 
 
– originalno potrdilo zavoda za zaposlovanje, da je bila oseba brezposelna (navedeno tudi obdobje statusa brezposelnosti),
 
 
– kopijo M-1 2 obrazca ZZZS, iz katere je razvidna prijava za nedoločen čas,
 
 
– v primeru samozaposlitve mora oseba priložiti potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov oziroma vpis v sodni register, če je oseba zaposlena v gospodarski družbi.
 
 
Višina sofinanciranja:
 
 
– subvencija znaša največ 70.000 SIT za vsako novo zaposleno osebo.
 
 
4.1. Zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas:
 
 
– oseba mora biti registrirana na zavodu za zaposlovanje na Ptuju najmanj 3 mesece pred to zaposlitvijo,
 
 
– oseba mora biti zaposlena v podjetju oziroma pri samostojnemu podjetniku, ki je prejelo subvencijo, najmanj 2 leti po prejetju subvencije,
 
 

– oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Kidričevo,

 
 
– subvencija znaša največ 70.000 150.000 SIT na novo zaposleno osebo.
 
 
4.2. Samozaposlitev osebe
 
 
– oseba lahko zaprosi za subvencijo šele 3 mesece po registraciji svoje dejavnosti (vpis v register podjetnikov ali v sodni register gospodarskih družb),
 
 
– oseba mora biti registrirana najmanj 2 leti,
 
 
– oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Kidričevo,
 
 

– subvencija znaša največ 70.000  300.000 SIT na osebo.

 
 
5. Nastop podjetnikov na sejmih in razstavah
 
Namen ukrepa: nastop podjetij na sejmih in razstavah na širšem območju Slovenije in v tujini.
 
 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija
 
 
Pogoji za dodelitev sredstev:
 
 
– malo podjetje ali samostojni podjetnik se je vključil-o v sejemsko prireditev ali razstavo v Sloveniji ali tujini. Sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi.
 
 
Prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku s priložitvijo ustrezne dokumentacije (računi in dokazila o plačanih računih).
 
 
Višina sofinanciranja:
 
 
– do 50% upravičenih stroškov
 
 
Upravičeni stroški:
 
 
– najetje sejemskega ali razstavnega prostora (najem prostora, priključkov, vitrin, obvezni vpis v katalog).
 
 
6. Podpora strokovnih društev, krožkov, skupin
 
 
Namen ukrepa: spodbujanje delovanja neprofitnih društev, skupin in krožkov na področju podjetništva, ki se ukvarjajo s promocijo podjetniške kulture.
 
 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija (dotacija)
 
 
Pogoji za pridobitev sredstev:
 
 
– dejavnost šol iz občine Kidričevo društva oziroma združenja, skupine in krožka poteka na področju Občine Kidričevo,
 
 
– prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Kidričevo,
 
 
– finančno ovrednoten program dela po posameznih postavkah z obrazložitvijo za tekoče leto in finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
 
 
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
 
 
Zahtevek za dodelitev sredstev vlagajo društva individualno na podlagi javnega razpisa.
 
 
Višina sofinanciranja:
 
 
– za društva, registrirana na območju Občine Kidričevo:
 
 
– do 30% upravičenih stroškov, vendar največ 200.000 SIT na leto,
 
 
– za društva, registrirana izven območja Občine Kidričevo:
 
 
– za območje dveh občin – do 15% upravičenih stroškov, vendar največ 100.000 SIT,
 
 
– za območje treh občin – do 10% upravičenih stroškov, vendar največ 70.000 SIT,
 
 
– za območje štirih ali več občin – do 5% upravičenih stroškov, vendar največ 50.000 SIT,
 
 
Upravičeni stroški: najem stojnice na predstavitvah (prostor, priključki, vitrine, obvezni vpis v katalog, transportni stroški (oseb in tovora), izdelava promocijskega gradiva, stroški izobraževanja in usposabljanja (predavatelj, potni stroški predavatelja, gradivo), stroški najema prostora.
 
 
7. Podpora delovanju združenj na področju podjetništva in obrti
 
 
Namen ukrepa: delna podpora delovanju posebnih združenj, ki delujejo na področju podjetništva, obrti in turizma (obrtne zbornice, gospodarske zbornice, ipd) in izvajajo ter organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike na območju Občine Kidričevo.
 
 
Vrsta finančne intervencije: neposredna – subvencija, posredna – plačilo storitev
 
 
Pogoji za pridobitev sredstev:
 
 
– obrtna ali gospodarska zbornica, s sedežem dejavnosti na območju regije, kateri pripada območje Občine Kidričevo,
 
 
– združenje, ki izvaja posebno aktivnost za potrebe podjetnikov na območju Občine Kidričevo.
 
 
Zahtevek s priloženo dokumentacijo (račun, ostala dokazila) za dodelitev sredstev vlagajo združenja individualno.
 
 
Višina sofinanciranja:
 
 
– nakup ali razširitev poslovnega prostora za potrebe združenja: do 10% upravičenih stroškov, vendar največ 500.000 SIT
 
 
– predstavitev združenja na sejemskih prireditvah in razstavah (lastnih ali drugod organiziranih): do 50% upravičenih stroškov na sejemsko prireditev ali razstavo,
 
 
– organizirano skupno izobraževanje: do 25% upravičenih stroškov na izobraževanje,
 
 
– svetovanje podjetnikom, brezposelnim osebam, študentom in dijakom ipd.: do 50% upravičenih stroškov,
 
 

Če se izvajajo aktivnosti tudi s podjetniki iz druge občine ali občin se višina sofinanciranja izračuna na podlagi proporcionalnega deleža podjetnikov iz Občine Kidričevo glede na udeležbo v celoti.

 
 
Upravičeni stroški:
 
 
– nakup ali razširitev skupnega poslovnega prostora za potrebe: kupoprodajna pogodba oziroma računi za gradbena dela,
 
 
– skupni nastop podjetnikov na sejemskih prireditvah in razstavah (obrtni sejem ipd.): najem stojnice, postavitev in delovanje stojnice (elektrika, voda, najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih, izdelava skupnega promocijskega gradiva,
 
 
– organizirano skupno izobraževanje v okviru združenja za širši krog oseb (spremembe zakonskih predpisov, poslovno komuniciranje, trženje ipd.).
 
 
8. Razvojni projekti in programi
 
 
Občina Kidričevo se lahko vključuje v lokalne, regionalne, nacionalne in druge razvojne programe na področju podjetništva in obrti.
 
 
Namen ukrepa: sofinanciranje razvojnih projektov in programov za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti ter uvajanje novih proizvodnih programov in storitev, izvajanje posameznih nalog razvojnih projektov in programov (lokalnih, regionalnih, nacionalnih ipd.).
 
 
Vrsta finančne intervencije: posredna – plačilo storitev.
 
 
Pogoji za dodelitev sredstev:
 
 
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta ali programa ter svetovanja, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
 
 
– upoštevajo se pogoji ministrstva, pristojnega za gospodarstvo ter ostali veljavni predpisi.
 
 
Višina sofinanciranja:
 
 
– do 100% stroškov priprave in izdelave razvojnega projekta ali programa.
 
 
Način izplačila:
 
 
– pooblaščenemu izvajalcu (nacionalni, regionalni ipd.) se izplačilo izvede na podlagi predhodno podpisane pogodbe (nacionalni, regionalni, lokalni program ipd.)
 
 
– za ostale izvajalce se izplačilo izvede na podlagi javnega razpisa, zbranih ponudb, podpisane pogodbe in izvedenih storitev (uvajanje blagovne znamke ipd.).
 
 
Upravičeni stroški: stroški priprave in izdelave razvojnega projekta ali programa usposobljenih izvajalcev.
 
 
9. Dodeljevanje kreditov za investicije
 
 
Namen ukrepa: kreditiranje investicij v stalna sredstva, potrebna za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
 
 
Pogoji za pridobitev sredstev:
 
 
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Kidričevo in izbrano banko;
 
 
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere;
 
 
– investicija ne sme biti začeta pred odobritvijo državne pomoči;
 
 
– sedež prosilca in lokacija objekta morata biti na območju Občine Kidričevo.
 
 
Upravičeni stroški:
 
 
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov;
 
 
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost;
 
 
– strošek nakupa opreme.
 
 
Višina posojila ne sme biti višja od 50% predračunske vrednosti investicije in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala.
 
 
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračanja do 5 let. Posojila se dodeljujejo z dobo vračanja 5 let. Doba vračanja posojila je odvisna od višine posojila in jo določi občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo ob sprejemu sklepa o dodelitvi posojila. Moratorij za pričetek vračanja posojila določi občinski svet v skladu z vsebino razvojne naloge, vendar najdalj 12 mesecev. Moratorij za pričetek vračanja posojila je najdalj 6 mesecev
 
 
Višino obrestne mere določi občinski svet odbor ob razpisu, pri čemer se upošteva ponudba na finančnem trgu v tistem letu. Pri tem višina pomoči, ne glede na to, iz katerih virov je dodeljena, ne sme preseči:
 
 
– 15% upravičenih stroškov v primeru majhnih podjetij,
 
 
– 7,5% upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.
 
 
Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme odbor za gospodarstvo in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
 
 
Sklep o razpisu mora vsebovati:
 
 
– določbe tega pravilnika, na podlagi katerih se sprejme sklep o razpisu;
 
 
– skupen znesek proračunskih kreditnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo;
 
 
– namene za katere se dodeljujejo sredstva;
 
 
– subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo;
 
 
– dobo vračanja posojil;
 
 
– višino obrestne mere;
 
 
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave razpisa;
 
 
– naslov, na katerega se vložijo prošnje;
 
 
– navedbo potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis.
 
 
Prošnje za posojilo preuči komisija za dodelitev sredstev in nadzor uporabe teh sredstev, ki pripravi predlog za potrditev sredstev občinskemu svetu.
 
 
Petčlansko komisijo sestavljajo:
 
 
– predsednik komisije, ki je član odbora za gospodarstvo,
 
 
– predstavnik občinske uprave,
 
 
– predstavnik banke,
 
 
– predstavnik obrtne zbornice,
 
 
– član občinskega sveta.
 
 
Strokovna in finančno-tehnična opravila pri usmerjanju sredstev za razvoj opravlja banka. Banka pripravi oceno ekonomske upravičenosti in kreditne sposobnosti za tiste projekte, ki jih prednostno določi komisija za razdelitev sredstev in nadzor uporabe sredstev.
 
 
Občinski svet sprejme ustrezne sklepe o dodelitvi sredstev. O svoji odločitvi v roku 5 dni obvesti vse sodelujoče na natečaju.
 
 
Po prejemu sklepa Občinskega sveta občine Kidričevo o odobritvi sredstev sklene banka s prejemnikom sredstev pogodbo.
 
 
Pogodba mora poleg bančnih določb vsebovati vse določbe razpisa, predvsem pa:
 
 
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
 
 
– rok za pričetek koriščenja objekta,
 
 
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, oziroma da je bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih podatkov, takoj vrne posojilo ali neodplačni del posojila povečan za zakonite zamudne obresti,
 
 
– določbo, da se prosilcu, kolikor v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi kredita le tega ne koristi, možnost koriščenja odvzame.
 
 
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, mora poleg banke preveriti komisija za dodelitev sredstev in nadzor uporabe sredstev.
 
 
Posojilojemalec prične porabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v 3 6 mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi kredita. Posojilojemalec prične vračati posojilo ob koncu vsakega trimesečja (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) po porabi celotnega posojila v trimesečnih enakih obrokih, katerih zapadlost je določena v pogodbi o posojilu.
 
V. KONČNI DOLOČBI
 
 
16. člen
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja gospodarstva Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 29/95).
 
17. člen
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 015-03-17/03
Kidričevo, dne 2. junija 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.