New Page 1

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 8.9.2022 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV ORGANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju občine Vojnik(uradno prečiščeno besedilo-UPB1)(Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/2014).

 

2. člen

Besedilo 2. člena se spremeni tako, da  se:

·   v 3. volilni enoti pri Celjski cesti dodajo hišne številke od 59-62,

·   v 4. volilni enoti se pri Pot na Dobrotin dodajo hišne številke: 1a, 3a, 3b, 5a, 11a,

·   v 5. volilni enoti se pri Pot na Dobrotin dodajo hišne številke:2a, 7a, 8a, 8b.

 

3. člen

Besedilo 4. člena se spremeni tako, da  se:

·   v 2. volilni enoti pri Hrenova doda hišna številka 25a,

·   v 7. volilni enoti se pri Hrenova doda hišna številka 38.

 

4.člen

Ostala določila ostanejo nespremenjena.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0011/2022

Datum: 8.9.2022

 

 

Občina Vojnik

 

Branko Petre, župan