New Page 1

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 12. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. avgusta 1998 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci

 

1. člen

 

Za 6. členom v odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Bakovci (Uradni list RS, št. 17/97 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni besedilo naslova “4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” in glasi:

“4. Šolski okoliš”

 

2. člen

 

7. člen se spremeni tako, da glasi: 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega: 

1. Za matično šolo: 

– naslednja naselja: Bakovci in Dokležovje ob prehodu učencev na predmetno stopnjo 

2. Za podružnično šolo Dokležovje od 1.–4. razreda: 

– naselje: Dokležovje.

 

3. člen

 

8. člen se spremeni in glasi: 

Šola opravlja javno službo na področju: 

– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje, 

– M/80.422 – drugo izobraževanje, d. n., 

– O/92.610 – obratovanje športnih objektov, 

– H/55.510 – storitve menz, 

– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem, 

– I /60.230 – drug kopenski potniški prevoz. 

Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 022-4/98

Murska Sobota, dne 20. avgusta 1998.

 

Predsednik 

Mestnega sveta 

mestne občine Murska Soborta 

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.