New Page 2

Ob-2027/17

 

Na osnovi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin za leto 2017, objavlja Občina Tolmin

 

javni razpis 

za izbiro izvajalcev Letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2017

 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.

I – Predmet razpisa

V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje vsebine programov:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

2. Športna rekreacija

3. Kakovostni šport

4. Vrhunski šport

5. Šport invalidov

naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:

1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu

2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve

3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci

4. Delovanje društev in njihovih zvez

5. Priznanja športnikom in športnim delavcem

6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa

II – Višina sredstev

Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR (84.572 za programe in 24.884 za objekte).

Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2017.

III – Prijave in roki

Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si.

Razpisno dokumentacijo lahko vsak delovni dan med 13. in 15. uro prevzamete tudi na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko Velišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si). Po naročilu lahko obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za razpis – šport 2017«, in sicer po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin ali osebno v pisarni Zavoda KŠM Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Zavoda KŠM Tolmin, ne glede na način oddaje, dostavljena do 13. maja 2017, do 12. ure (velja prejemna teorija). Nepravočasne prijave bodo zavržene, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh od poziva Zavoda KŠM Tolmin.

IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov

Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.

Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.

O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri.

Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2017.

 

Občina Tolmin