Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99 in 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 25. redni seji dne sprejel
 
O D L O K
 
 
o proračunu Občine Hajdina za leto 2002
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
2. VIŠINA PRORAČUNA
 
 
2. člen
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 

.    A) Bilanca prihodkov in odhodkov                                 v tisoč tolarjih
     Skupina/Podskupina kontov                                             leto 2002
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                          379.723
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                                   379.723
70   DAVČNI PRIHODKI                                                           360.521
     700 Davki na dohodek in dobiček                                           143.774
     703 Davki na premoženje                                                   198.692
     704 Domači davki na blago in storitve                                      18.055
     706 Drugi davki                                                                 0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                                                          19.202
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                            3.800
     711 Takse in pristojbine                                                    1.702
     712 Denarne kazni                                                               0
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                     700
     714 Drugi nedavčni prihodki                                                13.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                                                             0
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                       0
     721 Prihodki od prodaje zalog                                                   0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja                   0
73   PREJETE DONACIJE                                                                0
     730 Prejete donacije iz domačih virov                                           0
     731 Prejete donacije iz tujine                                                  0
74   TRANSFERNI PRIHODKI                                                             0
     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                     0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                              462.925
40   TEKOČI ODHODKI                                                            129.793
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                      22.440
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                              3.255
     402 Izdatki za blago in storitve                                            2.352
     403 Plačila domačih obresti                                                     0
     409 Rezerve                                                                 1.746
41   TEKOČI TRANSFERI                                                          146.863
     410 Subvencije                                                             11.119
     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                               55.956
     412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                       35.638
     413 Drugi tekoči domači transferi                                          44.150
     414 Tekoči transferi v tujino                                                   0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                                                     174.704
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                    174.704
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                    11.565
     430 Investicijski transferi                                                11.565
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                            – 83.202
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)   Račun finančnih terjatev in naložb                               v tisoč tolarjih
     Skupina/Podskupina kontov                                               leto 2002
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                                    0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                   0
     750 Prejeta vračila danih posojil                                               0
     751 Prodaja kapitalskih deležev                                                 0
     752 Kupnine iz naslova privatizacije                                            0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE                                                      0
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                  0
     440 Dana posojila                                                               0
     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                     0
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                             0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                     0
     IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)   Račun financiranja                                               v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov                                                    leto 2002
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                         20.500
50   ZADOLŽEVANJE                                                               20.500
     500 Domače zadolževanje                                                    20.500
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)                                                           0
55   ODPLAČILA DOLGA                                                                 0
     550 Odplačila domačega dolga                                                    0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                               – 62.702
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                             20.500

 
 
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
 
 
3. člen
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
 
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
 
4. člen
 
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
 
5. člen
 
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
 
 
Župan poroča občinskemu svetu o polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
 
6. člen
 
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
 
 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
 
7. člen
 
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
 
8. člen
 
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
 
 
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
 
9. člen
 
Župan je pooblaščen, da odloča o:
 
 
– prerazporeditvi sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
 
 
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do višine 1% vrednosti proračuna,
 
 
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
 
 
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
 
10. člen
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
 
 
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
 
 
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
 
11. člen
 
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2002 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 1,746.000 tolarjev.
 
 
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
 
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
 
 
12. člen
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 20,500.000 tolarjev.
 
 
Občina v letu 2002 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina.
 
13. člen
 
Za leto 2002 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne smejo zadolžiti in izdajati poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam.
 
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
14. člen
 
V obdobju začasnega financiranja Občine Hajdina v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
 
15. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 403-01/02
Hajdina, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.