New Page 1

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, , 11/18-ZSPDSLS, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je Občinski svet občine Bled na seji dne 5.6. 2018 sprejel naslednji

 

ODLOK

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI BLED

 

I. Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o turistični taksi v občini Bled (v nadaljevanju: odlok) določa:

·   zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

·   način plačevanja in vodenje evidence turistične in promocijske takse,

·   nadzor in kazenske določbe vezane na izpolnjevanje določil tega odloka.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje občine Bled.

 

II. Zavezanci za plačilo, višina turistične in promocijske takse ter oprostitve

 

2. člen

(zavezanci za plačilo)

Zavezanci za plačilo turistične takse so:

·   državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu in

·   lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.

 

3. člen

(višina turistične in promocijske takse)

(1) Turistična taksa na osebo na dan znaša 2,50 EUR.

(2) Promocijska taksa na osebo na dan znaša 25 % zneska turistične takse.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

4. člen

(višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku)

(1) Pri določitvi višine turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj se upošteva obseg ugodnosti in storitev, ki so na območju občine, kjer je počitniška hiša ali stanovanje, na voljo brezplačno, vendar največ do 45 evrov na posamezno ležišče.

(2) Višina turistične takse v pavšalnem letnem znesku znaša:

·   Naselje          Znesek na posamezno ležišče

·   Bled   45 €

·   Bodešče, Koritno, Ribno, Selo, Zasip    40 €

·   Bohinjska Bela, Kupljenik, Obrne, Slamniki       35 €

(3) Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se skladno z ZSRT-1 šteje, da ima naslednje število ležišč:

·   do 30 m2 stanovanjske površine objekta: dve ležišči,

·   nad 30 do 50 m2 stanovanjske površine objekta: tri ležišča,

·   nad 50 do 70 m2 stanovanjske površine objekta: štiri ležišča,

·   nad 70 do 90 m2 stanovanjske površine objekta: pet ležišč,

·   nad 90 m2 stanovanjske površine objekta: šest ležišč.

 

5. člen

(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:

·   učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

·   dijaki v dijaških domovih,

·   študenti višjih ali visokih šol ter fakultet, ki imajo registriran sedež na območju občine Bled in imajo status rednega študenta ter urejeno prijavno obveznost na podlagi 9. člena Zakona o prijavi bivališča.

(2) Oprostitev plačila turistične takse iz pete in šeste alineje 1. odstavka 18. člena ZSRT-1 se odobri z odločbo občinske uprave na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo je ta dolžan predložiti najmanj 10 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:

·   podatke o organizatorju programa,

·   podroben opis programa,

·   dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,

·   število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,

·   podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.

(3) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco turistične takse.

(4) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri veljavnost takega sklepa oziroma iz javno dostopnih podatkov (denimo spletne strani, Uradni list RS) preveri, ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco turistične takse.

(5) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.

(6) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse občina pošlje v vednost nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco turistične takse. 

(7) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni naslednji zavezanci:

·   lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki so v naravi ruševine ali ki se adaptirajo in so kot take neprimerna za bivanje, kar se dokazuje z ustreznim fotografskim materialom oz. ogledom nepremičnine,

·   lastniki počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Bled oziroma če so lastniki pravne osebe, ki imajo registriran sedež na območju občine Bled,

·   lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki z izkaznico ali odločbo dokazujejo invalidnost,

·   tujci, ki so lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj in imajo prijavljeno začasno prebivališče v občini Bled.

 

III.      Način plačevanja turistične takse

 

6. člen

(plačilo turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka so zavezanci iz prve alineje 2. člena tega odloka dolžni nakazati na poseben račun Občine Bled na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

7. člen

(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj)

(1) Obveznost plačila turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj se obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, v višini, ki jo opredeljuje 4. člena tega odloka.

(2) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena so zavezanci dolžni nakazati na poseben račun občine naveden v odločbi.

(3) Za postopek izdaje odločbe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določila, ki so opredeljena v zakonu o upravnem postopku.

(4) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, je zavezanec dolžan plačati sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse.   

(5) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj. V kolikor lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj,  hišo oziroma stanovanje oddajajo v najem, so dolžni občini posredovati kopijo najemne pogodbe za preteklo leto s kopijo prijave davka pristojnemu davčnemu organu. Predložitev dokumentov je pogoj, da se odločba o odmeri ne izda.

 

IV. Prehodne in končne določbe

 

8. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:

·   Odlok o turistični taksi občine Bled (Ur. l .RS, št. 137/04, 87/09, 13/16);

·   Pravilnik o vzpostavitvi evidence lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj številka 007-7/2017, z dne 29. 12. 2017.

 

9. člen

(uveljavitev nove turistične takse)

(1) Od 1. 7. do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v enotni višini 1,50 evra, od 1. 1. 2019 dalje pa skladno s tem odlokom.

(2) Promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse, se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne zaračunavati od 1. 1. 2019 dalje.

(3) Turistično takso v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v letu 2019 za leto 2018, do tedaj pa se uporabljajo določila Odloka o turistični taksi občine Bled (Ur. l. RS, št. 137/04, 87/09, 13/16).

 

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine, uporablja pa se od 1. 7. 2018 dalje.

 

Številka: 034-2/2018-11

Datum: 05.06.2018

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan