New Page 2

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člena Statuta Občine Vitanje UPB 1 (UGSO, št. 20/12) na korespondenčni seji dne 20.10.2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITEVAH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA NEKATERA UREDITVENA OBMOČJA IN OBMOČJE

ODPRTEGA PROSTORA OBČINE VITANJE

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/03 in 45/06-popr. – v nadaljevanju osnovni odlok o PUP.

 

2. člen

Besedilo 30. člena osnovnega odloka o PUP se spremeni in dopolni tako, da se v točki »d) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo« za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»Gospodarski objekti za rejo živine (hlevi), kjer so zaradi tehnologije reje potrebne večje dimenzije, so lahko oblikovani glede na tehnološke potrebe brez upoštevanja pogojev za oblikovanje (dolžina in širina objekta, višina slemena ter nakloni streh), kot so določeni v drugi alineji. Določilo velja le za tiste objekte, ki bodo načrtovani na zemljiščih izven zavarovalnih območij kulturne dediščine.«

 

3. člen

Kartografska dokumentacija, ki je navedena v 6. členu osnovnega odloka o PUP, se s tem odlokom ne spreminja.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 9000-005/2015-03

Datum : 20.10.2015

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan