New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 27. redni seji dne 15. 11. 2018 sprejel

 

O D L O K 

o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen 

 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
 

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2019 (EUR)

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

10.724.714,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.106.714,00

70

DAVČNI PRIHODKI

7.727.114,00

 

700 Davki na dohodek in dobiček

6.502.904,00

 

703 Davki na premoženje

1.069.710,00

 

704 Domači davki na blago in storitve

154.500,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.379.600,00

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja

1.057.210,00

 

711 Takse in pristojbine

10.000,00

 

712 Globe in druge denarne kazni

141.000,00

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.000,00

 

714 Drugi nedavčni prihodki

611.100,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

105.000,00

 

720 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih sredstev

5.000,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih sredstev

100.000,00

73

PREJETE DONACIJE

13.000,00

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

13.000,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

500.000,00

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

322.500,00

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

177.500,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.443.714,00

40

TEKOČI ODHODKI

2.244.164,19

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

521.700,00

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

82.787,00

 

402 Izdatki za blago in storitve 

1.493.309,15

 

403 Plačila domačih obresti

64.500,00

 

409 Rezerve

81.868,04

41

TEKOČI TRANSFERI

4.791.124,98

 

410 Subvencije

379.000,00

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

2.937.100,00

 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

305.750,00

 

413 Drugi tekoči domači transferi

1.169.274,98

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.279.423,00

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.279.423,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

129.001,83

 

431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

71.401,83

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

57.600,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

281.000,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

531.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

531.000,00

 

550 Odplačila domačega dolga

531.000,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–250.000,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–531.000,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–281.000,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2018

+250.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

 

4. člen 

 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:

– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,

– prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

– požarna, turistična taksa,

– namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevki,

– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.

 

5. člen 

 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.

 

6. člen 

 

(sklepanje pravnih poslov) 

 

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje župana.

 

7. člen 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

– v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in

– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

8. člen 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.

Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.

 

9. člen 

 

(proračunski skladi) 

 

Proračunska sklada sta:

– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 12.000,00 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v skladu z 49. členom ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.

 

10. člen 

 

(splošna proračunska rezervacija) 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 

11. člen 

 

(ravnanje s premoženjem) 

 

V skladu z 11. členom Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 10.000,00EUR.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000,00EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

12. člen 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

V letu 2019 se Občina Brezovica dolgoročno ne bo zadolževala.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.

 

13. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2019 lahko zadolžijo v skupnem znesku 4.313.880,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 3.278.880,00 EUR:

– Energetika Ljubljana do višine 2.975.280,00 EUR;

– LPP do višine 165.600,00 EUR;

– VO-KA do višine 138.000,00 EUR.

Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.007.400,00 EUR:

– LPP do višine 179.400,00 EUR;

– Energetika Ljubljana do višine 552.000,00 EUR;

– Snaga do višine 138.000,00 EUR;

– VO-KA do višine 138.000,00 EUR.

Kratkoročna interna zadolžitev pri JHL:

– LPP do višine 27.600,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

(začasno financiranje v letu 2020) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen 

 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

 

Št. 27/18

Brezovica, dne 16. novembra 2018

 

Župan 

Občine Brezovica 

Metod Ropret l.r.