New Page 1

Evidenca o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Izvajanje avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, urejanje pravic pogodbenih strank in varstva pravnega prometa. V tej evidenci se nahajajo naslednji podatki:

a) osebni podatki: ime in priimek, naslov, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo prejemki, davčna številka,

b) podatki o izplačilih: izplačila pogodbenim sodelavcem (neto izplačilo, davki in prejemki, zbirni podatki za dohodnino).

5. Pravne podlage: Obligacijski zakonik /OZ/ SOP 2001-01-4287; Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah /ZASP/ SOP 1995-01-0958; pogodbeno razmerje
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): obligacijsko pravo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško in širše
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 01.01.2002
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si