Na podlagi 148. člena Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-1), 55-57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je župan občine Trnovska vas sprejel
SKLEP
 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU JAVNE PORABE V OBČINI TRNOVSKA VAS V LETU 2003
 
1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2003 se financiranje potreb uporabnikov proračunskih sredstev začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, vendar najdlje do 31. 3. 2003.
 
Pri začasnem financiranju se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna občine Trnovska vas za leto 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja ni dovoljeno začeti izvajati novih investicij, ki niso bile zajete v proračunu za leto 2002.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
 

Trnovska vas, 9. 12. 2002
Štev.: 031-01/2002-1
Župan občine Trnovska vas:
Karl Vurcer, l. r.