New Page 2

Številka: 900-17/2017-6-(52/04)

Datum: 13.9.2017

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 30. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20.9.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1 Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21.6.2017 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Potrditev mandatov novima članoma Mestnega sveta Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2)

3. Kadrovske zadeve (gradivo)

4. Premoženjske zadeve (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnostih v MOK —osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah — osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

7. Letni program športa (gradivo)

8. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

9. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (gradivo)

10. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Metuljčki (gradivo)

11. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico (gradivo)

12. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (gradivo)

13. Nepravilnosti v Gasilsko reševalni službi (gradivo 1, 2, 3, 4)

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan