New Page 1

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 26. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel

 

O D L O K 

o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.

 

2. člen 

 

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/podskupina kontov

Realizacija 2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.552.170

70

DAVČNI PRIHODKI

1.106.757

 

700 Davki na dohodek in dobiček

997.438

 

703 Davki na premoženje

79.172

 

704 Domači davki na blago in storitve

26.826

 

706 Drugi davki

3.321

71

NEDAVČNI PRIHODKI

113.015

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja

40.386

 

711 Takse in pristojbine

1.524

 

712 Denarne kazni

2.846

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

714 Drugi nedavčni prihodki

68.259

72

KAPITALSKI PRIHODKI

200

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

200

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in nemat. premoženja

73

PREJETE DONACIJE

3.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.000

 

731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

329.198

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

329.198

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU

II. 

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.597.762

40 

TEKOČI ODHODKI

623.620

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

110.731

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

16.435

 

402 Izdatki za blago in storitve

444.491

 

403 Plačila domačih obresti

13.880

 

409 Rezerve

38.083

41 

TEKOČI TRANSFERI

502.921

 

410 Subvencije

5.097

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

273.757

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam

89.454

 

413 Drugi tekoči domači transferi

134.613

42 

INVESTICIJSKI ODHODKI

439.587

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

439.587

43 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

31.634

 

430 Investicijski transferi

 

431 Investicijski tranferi prav. 

in fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki

25.177

 

432 Investicijski transferi javnim zavodom

6.457

III. 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.

–45.592

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 

IV. 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

26.791

 

750 Prejeta vračila danih posojil

26.791

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

44 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

26.791

 

DANA MINUS PREJETA POSOJILA 

IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.-IV.)

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI 

TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)

–18.801

C) 

RAČUN FINANCIRANJA

 

VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

136.910

 

500 Domače zadolževanje

136.910

IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILA DOLGA

117.794

 

550 Odplačila domačega dolga

117.794

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

19.116

 

NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.-VIII.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(III.+IV.+X.) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

315

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 

10.550

 

3. člen 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-150/2017-1

Šalovci, dne 20. decembra 2017

 

Župan 

Občine Šalovci 

Iztok Fartek l.r.