New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) in 39. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Šalovci na 17. redni seji dne 21. 9. 2012 sprejel

S K L E P

o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

1. člen

Letno povračilo za najem groba in vzdrževanje pokopališča za leto 2012 znaša z DDV-jem:

– za enojni, otroški in žarni grob 18,00 EUR,

– za dvojni grob 22,00 EUR.

2. člen

Letno povračilo se poravna v roku 30 dni po plačilnem nalogu, na račun Občine Šalovci. Plačilne naloge izstavi občinski pristojni organ.

3. člen

Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč.

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.

Št. 354-4/2012

Šalovci, dne 21. septembra 2012

Župan

Občine Šalovci

Iztok Fartek l.r.