New Page 3

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A, 57/12 – ZPnačrt-B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) ter v povezavi s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen

1. člen

V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 121/08), se za 6. členom doda nov 6.a člen odloka, ki se glasi:

»Za vse ostale vrste objektov, ki niso zajete v 6. členu odloka, se upošteva faktor dejavnosti 0,70.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-06/2012-2

Komen, dne 19. decembra 2012

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.